BørneIntra v2.19.1

DII Solen

Den Integrerede Institution Solen er 0 - 6 års aldersintegreret institution, med 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper,

ligger i det vestlige Aarhus, nærmere betegnet Herredsvang.

 

Til hverdag vægter vi arbejdet med sprogtilegnelse, social dannelse, gode relationer og naturoplevelser meget højt.

 

Vi arbejder målrettet og struktureret med Aarhus kommunes læreplanstemaer, men har derudover en stærk "naturprofil",

som kommer til udtryk i den måde vi vægter udeliv og oplevelser/læring i det fri meget højt på.

 

Ud over den daglige leg på legepladsen, og de ugentlige ture til skov, strand o.lign. har vi hver år 4 naturforløb, som følger årstiderne.

I perioder på op til 4 uger er børnehaven, og de ældste vuggestuebørn i et vis omfang, flyttet ud i "vores" skov, hvor vi arbejder med forskellige temaer. Målet er at koble de fastlagte læringsmål og temaer til naturen, og på den måde arbejde med en lidt anderledes vinkel, end hverdagen normalt giver mulighed for.

 

Da mange af Solens børn er etniske minoritetsbørn, har sprogarbejde også  stor prioritet. I samarbejde med forældre og eksterne fagfolk

arbejder vi hver dag målrettet på at udvikle alle børnenes sproglige kompetencer

 

Evnen til at skabe venskaber, respektere andre og give plads til forskellighed er tre af mange vigtige egenskaber. I Solen er vi derfor meget

opmærksomme på at støtte op om, og udvikle på børnenes evne til at udvikle disse, og på at skabe et rum hvor venskaber og rummelighed

har de perfekte rammer at udvikle sig i.

 

En af forudsætningerne for at kunne yde "en god service" og skabe et godt børneliv, er et godt  forældresamarbejde. I Solen bestræber vi os

på at få alle, børn som forældre til at føle sig trygge og velkomne. Vi lægger op til åben og ærlig kommunikation om alt det der vedrører

børnenes liv her i Solen.

 

Med andre ord: I har børnene - vi har rammerne 

 

Brian