BørneIntra v2.19

Velkommen til Gl. Egå Børnehus

- en lille oase for vuggestue og børnehavebørn

Billede

Gl. Egå Børnehus er en lille oase, hvor omgivelserne både giver mulighed for udendørsliv og -leg samt mulighed for fysisk udfoldelse, nærvær og fordybelse indendøre. Vores vision er, at vi i fællesskab vil være en af de bedste institutioner i Aarhus Kommune, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskabet og bliver set, hørt og accepteret for dem de er. Vi har særligt fokus på trivsel, robusthed, fællesskab og et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Vi er en alsidig personalegruppe, hvor vi har forskellige kompetencer og interesseområder. Derfor tilbyder vi forskellige aktivitetsformer, som varetager børnenes læring og udvikling. Vi arbejder udfra de 6 lærerplanstemaer: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt barnets alsidige personlige udvikling. 

Seneste nyhed...

KOM MED til foredrag om børns tidlige sprog på onsdag

- tryk her for at læse mere

  Billede

Kære forældre

Lige nu er der 4 forældre skrevet på listen til at deltage i foredraget om børns tidlige sprog fra børnehuset. Jeg vil gerne appellere til, at I prioriterer, at tage med, da det vil give jer et vigtigt indblik i, hvordan vi kommer til at arbejde med det det næste år.

Alt personale er nu blevet optaget 10 minutter i forbindelse med et måltid med 3 til 5 børn. Derefter registreres der fra forskningsenhedens side, hvordan hver enkelt voksne scorer på 12 forskellige parametre. Udfaldet af denne undersøgelse ligger til grund for det videre arbejde i huset.

Vi vil også forsøge at inddrage vores viden i samarbejdet med jer og derfor er det vigtigt, at så mange af jer som muligt hører foredraget.

 

Her er lidt mere omkring projektet:

Børns tidlige sprog

Gode sprogfærdigheder er et vigtigt fundament for børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Forskning viser, at børns sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning for deres videre udvikling af sprog- og læsefærdigheder. Samtidig er sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og holdninger. Derfor er det vigtigt, at vi så tidligt som muligt sikrer alle børn en optimal sproglig udvikling. 

 

Med fokus på ´Børns tidlige sprog´ er hensigten at optimere sproglig udvikling hos børn i dagtilbud og i indskoling ved at sikre en tidligere identifikation af sproglige udfordringer og skabe sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet i byens dagtilbud.

 

Projektet

 • Aktionslæringsforløb, der optimerer det pædagogiske personales kompetencer til at skabe gode sproglige læringsmiljøer. Forløbet strækker sig over seks måneder og tager udgangspunkt i videoklip fra de deltagende dagtilbud, så personalet kan udforske egen praksis og afdække og arbejde med nye handlemåder og rutiner. Målet er at understøtte en undersøgende samarbejdskultur, der også kan leve videre efter forløbets afslutning. 
 • Afprøve nyt redskab til at opspore før-sproglige udfordringer. Målet er at skabe et fælles afsæt, sprog og systematik i det sprogpædagogiske arbejde for de 0-2-årige på tværs af byens dagtilbud. 
 • En digital vidensplatform, hvor man finder eksisterende vejledningsmaterialer, metoder og forskning på sprogområdet. Platformen skal give let adgang til viden og inspiration for både forældre og personale. 

 

Forældrevejledning og tæt samarbejde med forældrene er i centrum i alle dele af projektet.

 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære alle

  Der er nu slået 2 medhjælperstillinger op pr. 1. januar.

  Jeg har fået flere spørgsmål på, hvorfor Annes pædagogstilling bliver slået op som medhjælper og det er fordi, da Hanne var i Annes barselsvikariater, valgte jeg at ansætte Hanne i det der egentlig var en medhjælperstilling, for at holde på hende. Så nu kommer vi tilbage til udgangspunktet.

   

  Jeg skal nok orientere, når vi skal videre i processen.

   

  De bedste hilsner fra Tina

  14-11-2018
 •  Opslagstavleikon

  Forældrerådsmøde 22/10-18

  22. oktober 2018

  19:05

  Deltagere: Tina, Mathilde, Jeanet, Anna, Jesper, Trine, Anne Sofie

  Afbud: Mads, Rebekka

  1. Valg af formand
   1. Anne Sofie
  2. Velkommen i det nye forældreråd:
   1. Underskrivelse af tavshedserklæring
   2. Suppleanterne deltager på lige fod med de øvrige medlemmer i forældrerådet, men stemmeretten træder først i kraft, hvis der mangler ordinære medlemmer til afstemningen. Jeanette er 1. suppleant, Calle er 2. suppleant.
   3. Præsentation af medlemmer
  3. Arrangementer< >Børnejulefrokost d. 6/12, forældrene medbringer maden, Tina og Rebekka laver listen. Børnene skal ikke have madpakker med på dagen. Glögg-arrangement d. 11/12 kl. 15.00-16.30 med luciaoptog af Solsikkerne.Fernisering i marts bliver arrangeret af BørnehusetOvernatning for Solsikkerne i foråret, forældreråd laver indbydelsenHvad er formålet med overnatningen? Formålet er at give børnene en god oplevelse. Der skal være så få forældre, som muligt.Børnene bliver i tiden op til overnatningen forberedt på at skulle sove ude.
  4. Caféaften
   1. Ideen opstod med ønsket om et overordnet tema, vi kunne diskutere. Forældresparring
   2. Tidspunkt 19.30-21.00
   3. Det kræver reklame, og vi skal give det tid
   4. Vi ønsker at sætte rammen for at forældre kan mødes og tale sammen
   5. Kan med fordel ligge efter forældremødet, så vi kan diskutere emner, der er varme og nærværende
  • Nyt fra bestyrelsen
   1. Orientering omkring den ændrede dagtilbudsstruktur
  • Projekt om børns tidlige sprog
   1. Trine orienterer om indsatsen i børns tidlige sprog
   2. Rødderne: Vil lave bøger til hvert barn med billeder og navne, billeder på bænkene
   3. Mælkebøtterne: Hvor er vores bøger henne - vi skal præsentere bøgerne bedre. De står nu i en kurv, så de er lettere at få fat i. De vil lave bogstaver til eventyrrummet.
   4. Solsikkerne: Skrivecenter, børnenes produktive sprog, vi evaluerer gennem børneinterviews,
   5. Børnene er blevet videooptaget under en frokost, som munder ud i en rapport med undersøgelsesresultater, hvor vi kan se en samlet status på, hvordan de ansatte og børnene interagerer. Dette giver Børnehuset en samlet rapport, så vi kan se stærke og mindre stærke sider.
   6. Vi har oprettet lånerkort til Egå Kombibliotek.
   7. Pædagogerne får feedback på egen indsats, og de vil efterfølgende indgå i et supervisionsforløb, så vi kan fremme den gode læringskultur omkring børns tidlige sprog.
   8. Trine laver sprogvurderinger på de 5-årige som en del af forældresamtalerne, der ligger status-udviklingssamtale, motorikdel, sprogdel og forældredel.
  • Hvad sker der i huset nu
   1. Tema om kroppen er meget levende for alle
   2. Pr. 1/11-18 bliver vi 48 børn
    1. Diskussion om opdelingen af børnene
   3. Personalemæssigt: Der bliver opslået 2 stillinger til besættelse pr. 1/1-19. Begge stillinger er medhjælperstillinger.
   4. Der vil være en ekstra pædagog i perioden 1/1-13/2, da der er en del afspadseringstimer fra de øvrige pædagoger. Tina ansætter sammen med jobcentret.
   5. Personalet skal udfylde APV frem til 4/11, Tina modtager datarapport i januar
   6. Byggeri - intet nyt
   7. Bålhytte,

   

   

  1. Billeder af forældrerådet
  2. Evt.
   1. Mødedatoer

  10/1-19

  18/3-19

  14/5-19

   

  1. Foto - Anne Sofie kontakter fotograf
  2. Håndsprit - opfordring til at forældrene bruger sprit i vinterperioden. Der er dispenser i fællesrummet.

   

   

  Referent: Anne Sofie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  09-11-2018
 •  Opslagstavleikon

  Referat fra forældrerådsmødet d. 10. januar 2018

  Tilstede: Mads (far til Idun og Vilfred), Peter (far til Alberte), Jesper (far til Sarah og Frederik), Jonas (far til Albert), Trine (medarbejderrepræsentant), Tina (leder og referent)

  Afbud fra Anna og Rebecca

  Dagsorden:

  1. Referat fra sidst godkendt
  2. Dagsorden godkendt
  3. Huset lige nu:
  4. Kvalitetsrapporten
  5. Kommende arrangementer
  6. Forældremøder med forskellige temaer
  7. Søgning hos fonde
  8. Evt.

    

   

  Ad. 1: Referat fra sidst godkendt

  Ad. 2: Dagsorden godkendt

  Ad. 3: Huset lige nu:

  1. Personalemæssigt

   Matias er nu taget på rejse om på den anden side af jorden. Vi er i gang med at finde en afløser for ham. Det har ikke været helt let, da den vikar vi troede det skulle være, måtte melde fra. Vi finder en løsning snart.

   Ellers er der ro på personalegruppen og alle er kommet godt ind i det nye år.

  2. Bygningsmæssigt

   Vi skal snart i dialog med byggeteknisk afdeling omkring udskiftning af tag på huset og en evt. ombygning af 1. salen. Vi taler om at lave en opnormering af børnetallet i huset, således at vi går fra 10/35 til (11)12/37(38). Da vi ikke er startet dialogen endnu, så er der ikke så meget at berette. Jeg holder jer løbende underrettet.

  3. Pædagogisk

   Vi er stadig optaget af vores månedstemaer, som vi forsøger at udvikle og forfine for hver gang. Der laves en aktivitetsplan for alle 3 grupper for hver måned og Tina laver desuden et sanghæft til hvert tema. Lige nu er vi optaget af, at finde ud af, hvordan vi bliver mere systematiske i vores evaluering af vores temaer. Dette er også et emne, som vi er optaget af i lederteamet. Vi prøver forskellige tiltag af.

  4. Forældremæssigt:

   Min fornemmelse er generelt, at stemningen i forældregruppen er god og at når der er noget, så ender det på mit bord. Jeg vil gerne slå et slag for, at I fortsætter denne praksis og hvis der er noget der virker utydeligt eller ikke er beskrevet godt nok, så sig endelig til. Det er en vigtig del af mit arbejde at være i denne dialog.

  Ad.4: Kvalitetsrapporten

  Kvalitetssamtalen blev afholdt lige inden juleferien. Til samtalen deltager alle pædagogiske ledere, 1 medarbejderrepræsentant fra hvert hus, 2 forældrerepræsentanter fra bestyrelsen, dagtilbudslederen, skolelederen, områdechefen og 2 konsulenter fra kommunen.

  Vi talte om, at vores arbejde med de tidligere tilsyns og udviklingspunkter har været ret eksemplarisk og at der er god grund til, at rose hinanden for et rigtig godt forløb omkring begge punkter.

  Fremadrettet fik Sølyst dagtilbud ingen tilsynspunkter, men 2 udviklingspunkter. Det ene er mere fokus på samskabelse med forældrene og det andet er fokus på overvægt hos børn i et mere bredt perspektiv.

  Vi drøfter, hvordan rapporten ser ud for Gl. Egå Børnehus i forhold til vores udviklingspunkter og vi er rigtig godt med på alle parametre. Der er mange data, som understøtter, at vi er en institution i god udvikling og at vi er godt på vej mod visionen om, at blive en af de bedste daginstitutioner i Aarhus Kommune. Tina udtrykker stor tilfredshed, med den udvikling huset har været igennem over de seneste år og ser frem til, hvad 2018 skal bringe for os alle.

  Ad. 5: Kommende arrangementer

  Hvilke arrangementer er der i foråret, som involverer forældrerådet

  1. Fernisering i marts (13. marts)
   1. Der er ikke behov for forældrehjælp til dette arrangement, bortset fra stor opbakning.
  2. Personalefredag – er det en mulighed igen i år?
   1. Forældrerådet udtrykker deres opbakning til, at personalet holder en pædagogisk dag udenfor huset en fredag. Hvis der er børn, som har brug for pasning, varetages dette af vikarer. Tina laver et opslag, som ligges i hvert barns rum.
  3. Arbejdsdage for forældre mandag og tirsdag fra 15-18 i april
   1. Vi har igen brug for hjælp til diverse praktiske projekter rundt om i ned og udenfor huset. Vi fremhæver de 2 dage, når vi kommer nærmere.
  4. Overnatning for Solsikkerne fredag d. 2. juni
   1. Det er forældrerådet der støtter forældrene i Solsikkerne med arrangementet. Indbydelse følger.

  Ad. 6: Forældremøder med forskellige temaer

  Der er erfaringer med, at lave 3-4 fyraftensmøder i Vuggestuen Brohaven, hvor mødet ligger mellem 16 og 17. Det er mulig at få passet børn i tidsrummet. Emnerne kan tages op på forældreopfordring eller på baggrund af noget personalet er optaget af. Mulighederne for emner er mange og vi taler om, at emnerne kunne være alt fra sprog, motorik, kost, robusthed, det at være forældre, ……

  Vi arbejder videre med dette i lederteamet og i de forskellige huset og vender tilbage med mere.

  Ad. 7: Søgning hos fonde

  Kunne der være stemning for at søge diverse fonde for pengetilskud til forskellige aktiviteter og fysiske ønsker i huset? Lige nu kunne det fx være bålhytte, fodboldbane eller ladcykler.

  Jesper undersøger nærmere til næste møde.

  Ad. 8 Evt.

   

  Jeg beklager mange gange , at referatet først kommer ud nu.

  De bedste hilsner fra Tina

  07-02-2018
 •  Opslagstavleikon

  Telefonnumre i Børnehuset

   

  Pædagogisk leder: 2459 4576

  Vuggestuen:           2459 4577

  Børnehaven:           2459 4578

  01-02-2018
 •  Opslagstavleikon

  I dag har mælkebøtter været i gang skiftevis udenfor, i værkstedet og på stuerne.

   

  I værkstedet har vi været i gang med at lave edderkopper, på stuen har vi læst bøger og udenfor har vi leget.

  Vi er også nået dertil på året, hvor det nu er rigtig vigtigt, at børnene har den rette påklædning med.

   

  Det er MEGET vigtigt at børnene har både hue og vanter med, da det er begyndt at være koldt udenfor og vi er udenfor flere timer om dagen.

   

  Dbh personalet

   

   

  23-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre i Gl. Egå Børnehus

  Jeg har nu været tilbage i børnehuset i lidt over 4 uger efter min barsel.


  Det har været dejligt at komme tilbage og gense de kendte ansigter og møde de nye i institutionen.
  Jeg er sammen med Hanne og Rasmus ansvarlig for mælkebøtterne, som jeg efterhånden har lært godt at kende.

   

  Jeg er stadig ved at vænne mig til at gå på arbejde, når ikke lige min søn finder på at være syg, nu han er startet i vuggestue ;-)

   

  Efter at have været ude af huset i barselsperioden vil jeg gerne have en uformel sludder med jer engang når I henter jeres barn/børn.

  Selvfølgelig når tiden tillader det :-) På den måde kan vi spore os ind på hinanden og jeg kan lære jer lidt bedre at kende.

   

  Dbh Anne

  10-10-2017
 •  Opslagstavleikon

  Vi har på nuværende tidspunkt særligt fokus på lærerplanstemaet krop og bevægelse og har valgt at novembermånedsemne skal være motorik i huset. 

  Derfor har vuggestuegruppen i dag været inde og lege i puderummet. Vi har kravlet og klatret, hoppet og rutschet samt vippet og gynget. I kan se billeder fra aktiviteten under fotoalbum på intra. 

  Vi samling har vi sunget sange med fagter og med fokus på kropsbevidsthed. 

   

  04-11-2015