Værdigrundlag

 

Værdier og mål

Trøjborg Børnehus er et sted hvor både børn og voksne skal have det godt, og synes det er rart at være. Børnehuset er et sted, hvor vi skal have tid til hinanden – tid til at være sammen, og til at de voksne kan vejlede, guide og hjælpe børnene ved at skabe rammer for oplevelser og udviklingsmuligheder. Børnehuset skal 

være fyldt med livsglæde, optimisme, humor, gejst og engagement, som skal være med til at skabe gode rammer for et godt børneliv.

 

Selvfølelse og selvtillid

Selvfølelse handler om det du er værd, fordi du er dig. Selvtillid handler om de ting du kan. Når et barn f.eks. siger ”se mig”, beder det om at blive set, det beder ikke om at få at vide ”hvor er du dygtig”. Når vi ”ser” børnene anerkender vi deres værd som mennesker. Vi vil støtte børnene i at tro på sig selv. ”Vi kan li´ dig som du er”.

 

Respekt og rummelighed

I et hus hvor mange børn og voksne færdes hver dag, må det forventes at alle respekterer hinanden. Vi skal møde hinanden ligeværdigt og have respekt for forskelligheder i det enkelte individs kompetencer, livsværdier og holdninger. Børn er forskellige, og der skal være plads til individuelle løsninger med udgangspunkt i det enkelte barns egenskaber og færdigheder. Fælles regler og forbud skal derfor begrænses og erstattes af rammer – med mulighed for individuel tilpasning. Når vi kan rumme hinandens forskelligheder er der skabt grundlag for respekt. Personalet skal være med til at skabe rum, tid og mulighed for nærvær overfor børn og forældre. De voksne fungerer som rollemodel for børnene, og på den måde skal vi lære børnene at respektere andre mennesker, naturen og de ting vi omgiver os med i hverdagen.

 

Omsorg og nærvær

Vi skal være opmærksomme på børnenes basale behov, men derudover skal vi også lære dem at indfri deres egne behov, og lære dem at give hinanden omsorg. Vi prioriterer børnenes selvhjulpethed højt. Ved at lære børnene at klare sig selv, f.eks. med at tage tøj på, lærer vi dem nogle færdigheder, men vi giver dem også glæden ved at opdage, hvilke muligheder der er i hverdagen, når man ikke hele tiden skal bede en voksen om hjælp. På den måde giver vi gradvist børnene ansvar for deres egen hverdag, og de erfarer, at det de kan, har værdi for dem selv og for andre. Når barnet har opnået tillid til sine egne evner, åbner det mulighed for nye udfordringer og barnet kan nemmere orientere sig mod andre og indgå i et fællesskab. En voksen der er nærværende, er åben overfor børnenes ideer og tanker og indbyder til fortrolighed. Det giver basis for støtte til barnets udvikling. Det er trygt for børnene at mærke, at de voksne tager ansvar for deres hverdag i Børnehuset.

 

Udvikling

”At lege er at lære”. Vi vil give plads til venskaber på tværs af grupper i huset, og skabe tid, rum og ro til at legen kan udvikle sig. Personalet skal have øje for, hvor barnet er, motorisk, socialt, følel- sesmæssigt og intellektuelt. Da vores samfund er i konstant udvikling, er det nødvendigt at personalet dygtiggør sig, for at kunne opfange familiernes ændrede behov.

 

Sociale relationer

Sociale relationer er grundlaget for vores hverdag i Trøjborg Børnehus. I samværet med andre mennesker får børnene mulighed for at forpligte sig og tage ansvar for sig selv og andre. De oplever også glæden ved blot at være sammen og have betydning for andre. Gode sociale relationer kræver, at man kan udtrykke egne behov og samtidig give plads til andres behov.

 

Forældresamarbejde

Vi lægger stor vægt på at få et godt forældresamarbejde. Det er vigtigt for os, at nye børn og for- ældre bliver modtaget i en rolig og tryg atmosfære. Vi modtager ikke kun det nye barn, men vi modtager Jer som en ny familie. Når I kommer på besøg med Jeres barn for første gang, giver vi os god tid til at vise Jer rundt og snakke med Jer. Vi vil gøre overgangen til institutionen så positiv som mulig for Jer og Jeres barn. Nogle børn har brug for, at der er god tid til at sige farvel om morgenen. Når I skal gå, så lad os vide det. Vi vil gerne hjælpe barnet med at vinke farvel og komme i gang med at lege. Den daglige kontakt med Jer forældre er meget vigtig, men det er ikke altid personalet har tid til at stoppe op og snakke. Har I brug for en længerevarende snak så aftal det med barnets kontaktpæ- dagog. Er der noget I undrer Jer over, så spørg. Når Jeres barn har været i institutionen i nogle måneder og ved overgang til skole, vil vi gerne have en forældresamtale med Jer. Vi har forældresamtaler af en halv times varighed, og er der behov for flere samtaler, er der også plads til det.

 

Fællesskab og venskab

Børn og voksne skal opleve sig selv som en del af en helhed, opleve at de er værdsatte og betydningsfulde for livet i gruppen og huset, såvel i hverdagen, som når store eller små opgaver skal løses. Fælles aktiviteter i huset skal være med til at udvikle samhørighed og fællesskabsfølelse. I takt med at børnene bliver ældre, får legekammerater en stadig større betydning i deres liv. Det er derfor vigtigt, at børnene er med til at udvikle det sociale liv i børnegruppen, med henblik på etablering af lege- og kammeratskabsgrupper, der gerne må række ud over tiden i børnehuset. Børnene laver tit aftaler om at besøge hinanden, og mange forældre er positive overfor at tage kammerater med hjem. Vi vil gerne have, at der foreligger klare aftaler forældrene imellem, og at stuen er informeret om, hvem der går med hinanden hjem. Børnene skal kunne stole på de voksne og have lov til at knytte sig til de voksne, de selv vælger. Som voksne skal vi være os bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene. Ligeledes er det vigtigt, at vi bakker op omkring barnets valg og støtter og hjælper, når det har behov for det.

 

Fødselsdage

I børnehuset vil vi gerne være med til at markere børnenes fødselsdage. I er velkomne til at medbringe kage, frugt, is eller lignende. Vi skal nok sørge for at gøre det hyggeligt ved at dække op og synge fødselsdagssang sammen. Vi kommer også gerne på besøg hos Jer, hvis I har lyst til at invitere Jeres børnehavebarns spisegruppe eller Jeres vuggestuebarns jævnaldrene børn til fødselsdag. Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på, at hvis I inviterer enkelte børn hjem, skal det ske uden om institutionen. Invitationer til hjemmefødselsdage hvor ikke hele børnehavespisegruppen er inviteret, skal ikke afleveres i institutionen. Gå en tur rundt i kvarteret med Jeres barn og aflever invitationerne eller brug postvæsenet. Af hensyn til de børn som ikke er inviteret, er det en god ide at afholde disse fødselsdage i weekenden.

 

Legen

Legen er altafgørende for det 0-6 årige barns udvikling. Det er gennem legen, at barnet tilegner sig sin omverden, omsætter sine erfaringer og udvikler nye færdigheder. Det er vores holdning, at børnene skal have rige muligheder for at lege. De skal selv kunne vælge deres legetøj, legekammerater og legen skal kunne foregå uden konstant voksen overvågning. Via oplevelser (udflugter, besøg, teater m.m.) får legen tilført nye elementer, personer og roller. Personalet skal aktivt deltage i legen som igangsættere, inspiratorer eller med sin egen rolle, men de skal også være i stand til at sætte sig uden for legen og respektere børnenes udgangspunkt. Det er vigtigt, at legen respekteres og ikke unødvendigt forstyrres. Børn elsker at vise hinanden deres legetøj, som de har med hjemmefra, og så længe det er til fælles fornøjelse og ikke fylder for meget, har vi intet imod det. Personalet påtager sig dog intet ansvar for medbragt legetøj. Derfor vil vi opfordre Jer til at sætte navn på medbragt legetøj.

 

Fysisk udfoldelse

Børn i 0-6 års alderen er i konstant bevægelse. De er ved at knytte venskab med verden. De skal opleve, at det er deres egen indsats, der udvikler dem. Opleve succes når de tør overskride egne grænser og kaste sig ud i nye udfordringer, samt opleve glæden ved at bruge deres krop. I lige så høj grad som de har brug for fysisk udfoldelse, har de også behov for, at der er mulighed for - alene eller flere - at trække sig tilbage til stille og rolige omgivelser. Disse ting skal tilgodeses i børnenes liv indendørs, men også udendørs. Vi vægter en sund balance mellem inde- og udeliv.

 

Miljø

Vi bestræber os på at tænke så miljøbevidst som muligt i vores hverdag - ikke mindst til gavn for Jeres børn, som ellers skal vokse op med ’vores’ affald. På stuerne har vi en almindelig skraldespand og en papirskraldespand, som tømmes i de dertil indrettede containere på legepladsen. Vi sorterer glasaffald og batterier og afleverer dem i diverse containere. Århus Kommune har formuleret en miljøpolitik i forhold til de materialer Jeres børn må bruge, mens de er i institutionen og til de rengøringsmidler som benyttes i huset. Det betyder at firmaer som leverer til institutionerne er godkendte af BST.