I Børnehuset Egmontgården tager vi udgangspunkt i det enkelte barns behov, når vi tilrettelægger vores pædagogiske praksis og vores indsats omkring barnet. Børn har som udgangspunkt vidt forskellige behov, og nogle børn har nogle ganske særlige forudsætninger for at kunne indgå i relationer og gruppesammenhænge med andre børn. Eksempelvis børn med handicaps.

 

 

Følgende er uddrag fra vores Lokale Udviklingsplan om vores indsats omkring sårbare børn:

Et sårbart barn er et barn, som af forskellige årsager udfordres i sin trivsel eller udvikling. Barnet kan være i en situation, som det selv eller nære voksne omkring det, eksempelvis forældrene, har svært ved at håndtere. Det kan være socialt udsat, grundet svære opvækstvilkår i hjemmet, eller det kan have et handicap, som gør at det har brug for en særlig struktur eller pædagogik, for at indgå i fællesskabet.

Vi forsøger at skabe nogle rammer og en struktur, som kan være medvirkende til at give barnet den nødvendige ro til at udvikle sig. Sårbare børn og børn med et handicap har brug for at lære og udvikle sig på lige fod med deres jævnaldrende. Vi bestræber os på at skabe nogle rammer, der kan rumme alle børn. Udgangspunktet i Aarhus Kommune er at alle børn skal kunne rummes i dagtilbuddene.

Børn, som er tildelt støttetimer på basis af en kategorisering, vil blive tilbudt en særlig indsats, som tager udgangspunkt i barnets aktuelle vanskeligheder og behov. Vi kan i en periode vurdere, at det er barnets tarv, at trække det ud af gruppen og i højere grad tilbyde det en individuel indsats, hvor barnets deltagelse i en gruppe evt. kun er sammen med 1-2 andre børn. Når et barn tildeles støttetimer udfærdiger vi altid en handleplan på baggrund af vores observationer samt eventuel vejledning fra eksterne samarbejdspartnere (eksempelvis PPR). Vi drøfter handleplanen med barnets forældre, og udarbejder gerne i samspil med dem nye mål for barnets udvikling. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilgodese barnets behov, vil vi være medvirkende til at finde den mest optimale omplacering til barnet.