Forretningsorden

 

 

For  bestyrelsen i:       Den selvejende institution Skovslottet

                                   Skovridervej 20,

                                   8000 Århus C.

 

 

Pkt. 1

På første møde efter valg af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer, som vælges blandt de udpegede medlemmer og med sekretær, som vælges blandt de forældrevalgte medlemmer.

 

Pkt. 2

Formanden indkalder til møder med 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal være skriftlig og med angivelse af dagsorden.

Der kan ikke optages nye punkter på dagsordenen ved mødet, med mindre alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Et emne kan sættes på dagsordenen ved henvendelse til formanden indtil udsendelsen af dagsordenen.

 

Pkt. 3

Institutionens ledelse deltager i bestyrelsesmøder.

I den grad, det er nødvendigt, kan bestyrelsen invitere andre til at deltage i et møde. Gæster har tavshedspligt jvnf. pkt. 8.

Bestyrelsens suppleanter vælges for et år af gangen og deltager ikke i møderne.

 

Pkt. 4

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede bortset fra sager, hvor enstemmighed kræves.

Enstemmighed kan kun opnås på et korrekt indkaldt møde, hvor fremmødet er større end 2/3 antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Ved afstemning kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Pkt. 5

Formanden leder møderne og har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger udføres. I hastesager, som kræver flertalsbeslutning, kan formanden dog træffe en beslutning på bestyrelsens vegne, såfremt denne forelægges bestyrelsen på førstkommende møde.

Formanden er ansvarlig for at orientere bestyrelsen om løbende sager, herunder eksterne forhandlinger, nye cirkulærer og øvrige henvendelser til bestyrelsen.

Pkt. 6

Sekretæren er ansvarlig for udarbejdelse af mødereferater til fremsendelse til bestyrelsesmedlemmer samt til forhandlingsprotokol og skal desuden varetage nødvendigt sekretærarbejde og kommunikation i henhold til de trufne bestyrelsesbeslutninger.

 

Pkt. 7

Kassereren er ansvarlig for løbende budgetkontrol og bogholderi samt for udarbejdelse af årsregnskab.

 

Pkt. 8

Bestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligt med hensyn til forhold, der gælder personlige forhold for børn, forældre og personale.

For bestyrelsesmedlemmer fortsætter tavshedspligten efter udtrædelse af bestyrelsen.

Formanden er ansvarlig for at gøre eventuelle mødegæster opmærksomme på deres tavshedspligt.

 

Pkt. 9

Nærværende forretningsorden, der er i overensstemmelse med institutionens vedtægt, kan kun ændres ved enstemmighed.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer undertegner ved deres tiltræden forretningsordenen, som opbevares i institutionen sammen med forhandlingsprotokollen.

Enhver, der måtte ønske det, kan rekvirere en kopi af forretningsordenen.