Værdigrundlag

 

Byrådet i Århus Kommune har formuleret tre grundlæggende værdier for hele børne- og ungeområdet:

Troværdighed - man skal kunne have tillid til os

Respekt - alle skal have en god og ordentlig behandling

Engagement - den enkeltes indsats gør en forskel og vi skal gøre det endnu bedre

 

”Børn og Unge” har formuleret ”Den røde tråd”, denne er, sammen med de overordnede værdier, pejlemærket for ”Børn og Unge.” ”Den røde tråd” er ”Børn og Unges” forståelse af helhed og sammenhæng.

 

Alle skal have et højt ambitionsniveau på alle børns vegne. Men der er behov for en differentieret indsats baseret på det enkelte barns forudsætninger. Vi skal behandle børn forskelligt for at give dem lige muligheder.

 

Der skal tænkes i helheder og ikke i kasser. Børnene skal være i centrum. Der er en fælles platform og begrebsforståelse for læring og udvikling af faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer.

 

Børn, forældre, kammerater, samarbejdsparter og frivillige organisationer skal inddrages og have mulighed for medbestemmelse i forhold til enkelte tilbud og samtidigt stilles der krav til forældre om at tage ansvar for børn og unges udvikling.

 

Vores værdier

 

Respekt for hinanden

Skovgårdsparkens grundlæggende værdi er respekten for den enkelte og for den enkeltes baggrund. Respekt skal karakterisere dagligdagen i børnehaven.

 

Vi opfatter barnet som et aktivt individ med viden, meninger, drømme og ønsker for fremtiden. Vi støtter barnet i at udtrykke det. De voksne skal støtte barnet og skal tage udgangspunkt/hensyn til barnet og støtte det i den pædagogiske praksis.

 

Barnet skal opleve, at det har indflydelse på eget liv/situation og støttes i at handle og forandre tingene – så det skaber bedre livsglæde og bedre betingelser for sig selv og andre.

 

Vi er ligeledes meget bevidste om, at de voksne er nærværende og tydelige, og tør sætte grænser og rammer for, hvordan man begår sig i børnegruppen, ligesom de voksne viser respekt/bakker op om dem, der har ordet. Vi opfordrer til at lytte til hinanden/vente på hinanden, give udtryk for egne behov/ønsker og give mulighed for at sige fra. Samtidig opfordrer vi til hjælpsomhed, opmærksomhed og forståelse for andre. Vi vurderer hver enkelt konfliktsituation og overvejer nøje, om børnene selv kan løse den - ellers vil vi hjælpe med støtte.

 

Børnehavens værdier er også:

 

Fællesskaber og venskaber

Gennem hverdagen i børnehaven – får barnet mange indtryk og deltager i mange aktiviteter og herigennem udvikler de evne til at blive aktive og selvstændige mennesker, der samtidigt har fællesskabsfølelse, så det magter samspil med andre.

 

Det er værdifuldt, at børnene får mulighed for at knytte gode venskaber, at de oplever sig som en del af fællesskabet, og at de kan indgå i det. Desuden er det vigtigt, at de viser hinanden respekt ved at lytte til og svare hinanden samt at kunne løse de konflikter de har.

Vi er derfor meget opmærksomme på, at personalet hjælper/støtter barnet til at knytte gode venskaber/kontakter både på sin egen stue og på tværs af stuerne. Vi spiser hovedmåltidet på stuen, holder fødselsdage og samlinger og tager på tur med stuen, så børnene har en fornemmelse af at høre til et bestemt fællesskab.
 

Vi har forskellige kulturer repræsenteret i børnehaven og herigennem lærer børnene også, at vi alle er forskellige.

 

Tryghed og overskuelighed

Vi mener, at det er vigtigt, at børnene oplever tryghed og overskuelighed i deres hverdag i børnehaven. Derfor hører børnene til på en stue, og de har en voksen som kontaktpædagog. Når børnene kender deres tilhørssted, kan de trygt indtage verden og lære nye ting.

 

Det er ligeledes vigtigt for os at forældrene er trygge ved at aflevere deres børn i børnehaven. For at skabe den tryghed lægger vi stor vægt på, at samarbejdet mellem personale og forældre fungerer. Vi mener, at forældrene skal være trygge ved børnehaven, for at vi kan skabe de optimale forhold for børnenes udvikling.

 

Identitet

Det er værdifuldt, at børn har medbestemmelse, at de udvikler selvværd, mod og nysgerrighed, og at de udfordres på det niveau, de er på.

 

Så vi tilbyder aktiviteter, som er valgfrie og tilpasset efter det enkelte barn. Vi laver projekter på tværs, hvor de sædvanlige rammer brydes for børn og voksne. Vi giver børnene mulighed for at afprøve egne grænser og viser det enkelte barn opmærksomhed, omsorg, nærvær og forståelse. Vi lytter til barnets forklaringer og indgår i dialog med ham/hende.

 

Vi finder det også værdifuldt, at børnene oplever, at børnehaven har en identitet. Det sker blandt andet gennem de traditioner, vi har etableret i børnehaven.

 

Engagement og pædagogik

Det er vigtigt, at vores medarbejdere er engagerede i deres eget og kollegernes arbejde og er åbne overfor sin egen og institutionens fortsatte udvikling. Et engageret personale “smitter” børnene og hinanden med engagement, lyst og optimisme.

 

Så vi diskuterer den pædagogiske praksis både på stuen og i hele institutionen. Vi holder personalemøder og temaaftener, hvor vi diskuterer pædagogik. Vi vil gerne blive stadig bedre til at indgå i dialog med hinanden. Alle medarbejdere deltager i individuelle udviklingssamtaler med lederen, og vi sætter pris på, at hver enkelt tager initiativ til aktiviteter, idéer og nye tiltag.

 

Det er vigtigt, at vi kan vurdere børns forskellige behov, og dermed “gøre forskel” på børnene. For at kunne behandle børn ens, er det vigtigt, at vi behandler dem forskelligt. Pædagogerne skal fremstå som individuelle personer og tydelige voksne.

 

Så vi kan godt sige ja til et barn og nej til et andet, således at det er begrundelser frem for regler, der præger beslutningerne. Det er ligeledes legalt, at personalet ikke bakker hinandens ja’er og nej’er op, og vi siger “jeg” i stedet for “man” (f. eks. “Man må ikke kravle på taget” - “Jeg vil ikke have, du kravler på taget”).

 

Læreplan

 

De 6 læreplanstemaer:

 

Er en naturlig del af vores pædagogiske praksis – det betyder at det er integreret i vores daglige aktiviteter. Vi arbejder også med projekter/temaer, hvor vi opstiller mål - sammenhæng – tegn - tiltag.

 

I kan læse mere i vores lokale udviklingsplan. Læs den på nettet eller lån den i børnehaven.