Bestyrelsens sammensætning

Det selvejende dagtilbud, Børnehaven Mosegården, har en bestyrelse efter den lovgivningsmæssige enstrengede model.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 er forældrevalgte. De to øvrige medlemmer, som har været eller er forældre til et barn i børnehaven, er ikke på valg på den årlige generalforsamling. Når et af disse medlemmer udtræder af bestyrelsen, vælger de resterende bestyrelsesmedlemmer et nyt medlem.

Således opnås stor forældreindflydelse og høj grad af kontinuitet i bestyrelsen.

 

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, men uden formel stemmeret.

 

Der er indgået aftale med kommunen om, at denne i samarbejde med lederen administrerer regnskabet vedrørende løn og drift.

 

Et historisk perspektiv

Siden 1953 har børnehaven eksisteret som selvejende institution på initiativ af beboere i Højbjerg, og skiftende bestyrelser har siden arbejdet med nærdemokrati i praksis. Værdier som selvstændig ledelse direkte på stedet, mindst mulig bureaukrati og korte beslutningsveje anser vi for at være betydningsfulde.

Som lille institution arbejder vi på fortsat at være et seriøst supplement til de større kommunale institutioner

Forældrene engagement bygger på frivilligt arbejde og interesse for at bevare en lille selvejende institution, og på at sikre de bedst mulige vilkår for børnene – hvilket tilfører børnehaven en betydelig ressource.

 

Det er bestyrelsens hensigt

At bevare forældrenes direkte indflydelse gennem bestyrelsesarbejdet og i hverdagens dialog.

At sikre at børnehavens mål og vedtægter opfyldes og løbende evalueres og justeres i forhold til den virkelighed, vi er en del af.

At sikre at samarbejdet med Århus Kommune lever op til vores overenskomst med samme

 

Bestyrelsens arbejdsområder

 

Bestyrelsen er den øverste myndighed og samarbejdspartner i sager vedrørende børnehavens liv og trivsel, og er ansvarlig for børnehavens drift overfor kommunen.

I en selvejende institution arbejdes der med korte beslutningsveje, forældreengagement og reel indflydelse gennem arbejdet i en bestyrelse, hvis medlemmer for flertallets vedkommende har deres daglige gang i børnehaven.

Vores pædagogiske linjer diskuteres i bestyrelsen, som arbejder ud fra princippet om, at personalets daglige dialog med alle forældre er en væsentlig forudsætning for de pædagogiske diskussioner og for bestyrelsesarbejdet i det hele taget.

Bestyrelsen varetager områder som ansættelse af personale, budgetlægning og økonomi samt forhandlinger med kommunen, alt sammen i tæt samarbejde med børnehavens pædagogiske personale.