Forældreudtaelser - dagtilbudsbestyrelsens udtalelse                                       

 

 

 

Kvalitetsrapporten for Malling dagtilbud indikerer en overordnet positiv udvikling i dagtilbuddet.

 

Dagtilbudsbestyrelsen fæster sig særligt ved, at forældretilfredsheden i dagtilbuddet er højnet og ligeledes, at det er højere end gennemsnittet på kommunalt niveau. Som eksempler herpå kan nævnes,

at forældretilfredsheden vedr. samarbejdet mellem pasningstilbud og hjem er steget og i tråd hermed

også den daglige kontakt til personalet. Et svar på dette generelle løft i forældretilfredshed kan blandt andet skyldes, at dagtilbuddet i det forgangne år har haft udvidet fokus på forældresamarbejde.

Endvidere oplever Dagtilbudsbestyrelsen en øget synlighed i forhold til det pædagogiske arbejde, særligt

i forbindelse med læreplaner og SUS-materialet.

 

Dagtilbuds-bestyrelsens generelle billede af dagtilbuddet er i forlængelse heraf positivt.

Eftersom vi i Malling dagtilbud til stadighed ønsker fortsat udvikling i en positiv retning, vurderes der at

være opmærksomhedspunkter som dagtilbudsbestyrelsen ønsker at rette fokus mod.

 

Forældreinddragelsen kan øges ved at begge parter arbejder sammen mhp at koble indsatsen i dagtilbuddet og i hjemmet i forhold til robusthed og selvhjulpenhed og på den måde inddrages forældre

i barnets læring, udvikling og trivsel. Kompetencehjulet kan også være et middel.

 

Øget dialog og information er generelt set et middel til at højne tilfredsheden og forældrenes følelse af inddragelse i forhold til de forskellige punkter.

 

Afslutningsvist ønsker Dagtilbudsbestyrelsen igen at påpege, at den generelle forældretilfredshed i dagtilbuddet og i forhold til ovenstående opmærksomhedspunkter er højere end gennemsnittet på kommunalt niveau, hvorfor disse opmærksomhedspunkter kan tænkes ind som potentielle udviklingspunkter

internt i dagtilbuddet.