Pædagogik og børnesyn  (Pædagogiske principper)

 

I vores hverdag fokuserer vi på det enkelte barns behov og rytme.

Vi møder børnene, hvor de er i deres udvikling.

Vi lægger vægt på at være nærværende for børnene og give dem mulighed for kropskontakt.

Vi støtter deres selvstændighedsudvikling og stimulerer deres nysgerrighed gennem leg og oplevelser.

Vi styrker barnets sociale kompetencer i fællesskab og venskab og lægger meget vægt på forældresamarbejdet, hvor gensidig tillid og åbenhed er udgangspunktet

 

Om inkluderende fællesskaber

Barnet opbygger og styrker sine sociale kompetencer i samspil med andre, når det udforsker fællesskabet.

I fællesskabet mærker barnet på egen krop, hvad det betyder at være sammen med andre, og vi mener, det er vigtigt at barnet lærer at tage et socialt ansvar.

Forældrenes aktive deltagelse i institutionslivet viser barnet vejen frem mod det inkluderende fællesskab.

Gennem sociale og fællesskabsskabende ritualer, f.eks. hvordan man siger velkommen, hvordan forældrene hilser på de andre børn, hvordan man siger fra i en konfliktsituation og ved at tale pænt til og om andre børn og forældre, vil den inkluderende kultur synliggøres.

 

Om børnefællesskaber

Vi ser det som vores opgave at sikre, at børnene bliver styrket i at indgå i forskellige typer af fællesskaber.

Børnefællesskaber defineres af børnene selv, indenfor de rammer der skabes sammen med de voksne.

De voksne danner den trygge base, som giver børnene mod til at bevæge sig ind i fællesskaberne.

 

Om at skabe plads til børnenes leg

Leg er den vigtigste aktivitet i vuggestuen.

Legen er vigtig for barnet, fordi det gennem legen tilegner sig forståelse af omverdenen, lærer sig selv at kende, lærer de sociale spilleregler, udvikler motoriske færdigheder og udvikler sit sprog.

 

Intet er mere vigtigt for et barn, end det barnet selv er i gang med at lære. Derfor er vi opmærksomme på, om det i den konkrete situation er nødvendigt og hensigtsmæssigt at afbryde børnene, når de er fordybet i leg.

En forudsætning for at barnet kan lege, er, at det er trygt og har tillid til de voksne, som omgiver det.

Tryghed giver vi først og fremmest ved at blive, hvor barnet er. Ofte er det nok, at børnene får øjenkontakt med den voksne.

 

Vi er meget opmærksomme på, at de aktiviteter, vi tilbyder børnene, er på deres niveau og i deres tempo, men også er udfordrende for børnene. 

 

Om at være en anerkendende og nærværende voksen

En vigtig forudsætning for at barnet kan lære og udvikle sig er, at det møder anerkendende og nærværende voksne, som skaber trygge og rolige rammer, hvor barnet får mulighed for at fordybe sig.

Barnet lærer gennem imitation af både børn og voksne.

Derfor er vi som voksne bevidste om det særlige ansvar, vi har, når vi taler til hinanden, og når vi samarbejder, og at vi er rollemodeller for børnene.

De påvirkninger og signaler, vi sender børnene, er afgørende for barnets opfattelse af sig selv og af omverdenen. Derfor arbejder vi også med refleksion over egne handlinger og signaler.