Pædagogiske principper

 

Overordnet organisering

Børnene er overordnet inddelt i 2 basisgrupper - en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe og de voksne har også fast base i en af de to grupper. Den pædagogiske leder har faste timer i begge grupper, så alle ansatte har ledelse tæt på.

 

Vi er et hus

Selv om vi har faste basisgrupper, arbejder vi hele tiden med at "være et hus", hvilket også betyder, at man er ansat til hele huset(ja faktisk hele dagtilbuddet) men har en fast tilknytning til en gruppe.

Da vi til stadighed forsøger at ramme det enkelte barns nærmeste udviklingszone, vil det  altid være den aktuelle børne-og voksengruppe, der er bestemmende for, hvordan vi organiserer os og hvordan arbejdet udføres.

Vi tilstræber, at lave inkluderende fællesskaber, som har plads til alle. Når fællesskaberne ikke fungerer for alle, justerer vi fællesskabet i modsætning til at få barnet til at passe ind og/eller vi skaber parallelle fællesskaber.

Vi ser, at børnene spejler sig i hinanden og selv prøver de ting, de ser hos hinanden og ofte er det lettere for barnet at se "nærmeste udviklingszone" hos et andet barn, end når de voksne forsøger at gætte sig frem. Derfor sørger vi for, at børnene i vid omfang er sammen med børn, der er både ældre og yngre og jævnaldrende. På den måde har de mulighed for at koble sig på det, de kan se sig selv i uafhængig af fødselsdato. Her er de voksnes opgave at følge børnenes spor og være nysgerrige på, hvad der optager dem og så bygge videre på det. Ved strukturerede voksenbestemte aktiviteter vil der altid være mulighed for at koble sig på forskellige aktiviteter, så der også her er forskellige deltagelsesbaner.

Vi vægter relationsarbejdet højt og arbejder ud fra, at det er altid de voksne, der har ansvaret for den hensigtsmæssige relation

.

Overgang til børnehave

Det betyder også, at vi har en glidende overgang fra vuggestue til børnehave, da de ofte besøger hinanden afhængig af aktiviteter og interesser og børne/voksenfællesskaber på tværs af de to grupper.

Børnene starter formelt i børnehavegruppen, den måned de fylder 3 år.  På det tidspunkt har de længe kendt både de voksne og børnene fra børnehavegruppen, og det giver ikke altid mening for dem, at de pludselig skal være der fra en bestemt dato. Derfor er det helt i orden, at børnene stadig kommer i vuggestuegruppen og nogle gange inviterer de voksne fra børnehavegruppen børn fra vuggestuen på besøg, så der er lidt flere kendte. Vi forsøger på den måde at være imødekommende over for det, barnet fortæller os i den givne situation.

Forældrene er barnets vigtigste omsorgspersoner og de er således også vigtige ressourcer i forhold til barnets læring og udvikling. Derfor ser vi det som en væsentlig opgave, at vi arbejder ud fra at forældrene er vigtige medspillere og derfor skal vi være nysgerrige på forældrenes værdier og tydelige med vores egne, så vi i fællesskab kan danne rammer for det enkelte barns læring og udvikling.

 

Status-udviklingssamtaler og andre samtaler.

I 2015-16 er status-udviklingshjul for både forældre og personale blevet obligatorisk for alle. Det betyder, at forældre og personale skal lave et udviklingshjul digitalt, når børnene er ml 9-14 mdr,(en pædagog fra vuggestuen og forældrene) På vej mod 3 år (en pædagog fra vuggestuen og en pædagog fra børnehaven og forældrene)og på vej mod 6 år.(en pædagog fra bhv og forældrene) Når både forældre og pædagoger har lavet hjulet, bliver forældrene inviteret til en samtale, hvor hjulet er udgangspunktet for samtalen og hvor de i fællesskab kan aftale fokuspunkter for den kommende tids arbejde med barnets læring og udvikling. Fokuspunkterne arbejdes der med både i hjemmet og institutionen.

Når barnet starter i vuggestuen, er der en startsamtale med en pædagog fra vuggestuen,( og  om muligt den pædagogiske leder ved nye familier) og forældrene. I nogle tilfælde kan sundhedsplejersken inviteres eller invitere sig selv med til denne samtale.

 

I 4 års-alderen kan både forældre og personale tage initiativ til en samtale, hvis de har behov for det. Her kan "hjulet på vej mod 6 år" også anvendes afhængig af tema for samtalen.

For de børn der kommer i institutionen, når de er 3 år, er der en startsamtale med en pædagog fra børnehaven og forældrene og om muligt den pædagogiske leder.

 

 

Arbejdsredskaber

For at kvalificere og målrette vores daglige arbejde benytter vi os af forskellige metoder både til refleksion, planlægning og evaluering og justering af indsatser. Her anvender vi ud over Status-udviklingsmaterialet

Sprogvurderinger

Npr barnet er 3,4 år laver en pædagog i børnehaven sprogvurdering af barnet i samarbejde med forældrene. Denne sprogvurdering laver vi på alle børn, for at sikre os, at vi i tide opdager, hvis barnet har nogle specifikke udfordringer med den sproglige udvikling.