Fokusområder

 

I Riisvangens Børnehus arbejder vi med følgende fokusområder:
 

        

 

”Den gode udvikling skaber vi sammen”

 

Forældrene er de vigtigste voksne i børnenes liv. Den relation de har til deres børn har afgørende betydning for børnenes udvikling og evne til at ”gribe” livet.

Kerneopgaven omkring det enkelte barns læring og udvikling skal altid ses som en fælles opgave mellem forældre og personale. Forældrene er ”den røde tråd” igennem hele barndommen, og deres adfærd i samspillet med børnene sætter spor også i voksenlivet. Det betyder, at vi som professionelle må have øget fokus på, hvilke værdier forældrene har for deres børn. Med det som udgangspunkt skal vi også være meget tydelige med vores værdier og vi må i fællesskab finde frem til, hvad der kan være det bærende element for vores samarbejde.

Set i lyset af faldende score både vores, men også i stort set hele Århus Kommune omkring forventninger til forældre ser vi det som en nødvendighed at tænke samarbejdet med forældre om.

Vi vil ha øget fokus på at skabe bånd ved f.eks at være mere konkrete med hvilke tanker og motiver, der ligger til grund for vores handlinger, men også ved i højere grad at være nysgerrige på forældrenes tanker og motiver bag deres handlinger. På den måde kan vi være med til ikke kun at gøre børnene robuste, men også at gøre de nærmeste omsorgspersoner robuste og bevidste om deres handlinger. Det er vores håb, at det større fokus på det enkelte barns status, der bliver tydeliggjort ved SUS-materialet vil øge sammenhængskraften i barnets udvikling. Af den vej får den enkelte pædagog lejlighed til at lave fælles fokuspunkter sammen med forældrene og i fællesskab aftale, hvem der har ansvaret for hvad og hvordan opfølgningen skal ske.

Når forældrene møder os i vuggestuen er de lige startet på at være med til at danne et lille menneske. Vi skal være med, når de møder de udfordringer og glæder det giver i familien og vi skal ha skærpet øje for, hvordan vi sammen med forældrene hele tiden justerer i forhold til den tidlige tilknytning og nære relation, så forældrene og vi får afstemt med barnet, om vi ”er på rette spor” eller måske skal ændre vores (forældre og professionelle) indsats i forhold til barnet, så der bliver endnu bedre trivsel. Det kræver åbenhed og indsigt og kontinuerlig nysgerrighed i forhold til, hvordan voksne altid gør en forskel, som har afgørende betydning for barnets måde at håndtere livet på.

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej
K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyldendal 1956.

Birthe Vestergaard

 

 I Århus Kommune og således også i vores dagtilbud er der fokus på den tidlige indsats, så vi så tidligt som muligt sætter ind, hvis vi vurderer, at der er behov for en særlig indsats omkring et barn eller en familie. Det betyder bl.a at samarbejdet med sundhedsplejen er intensiveret og vi holder efter behov startsamtaler sammen med familiens sundhedsplejerske, som skal være med til at kortlægge barnets liv ind til start i institutionen sammen med forældrene.

Pædagogerne fra vuggestuegruppen opdateres om den nyeste forskning omkring tidlig tilknytning via kurser omhandlende, hvordan man tidligt kan opspore f.eks mangelfuld tilknytning og hvordan man som professionel kan arbejde med det. Den tidlige indsats skal altid ses i sammenhæng med indsatsen omkring samskabelse, så forældrenes værdier og virkemidler kommer i spil og vi i fællesskab kan finde handlemuligheder.

I Riisvangens Børnehus har vi igennem de senere år især haft fokus på barnets motoriske udvikling og barnets tilknytningsevne.

Pædagogerne i vuggestuegruppen arbejder meget intenst med tilknytning og tryghed i indkøringsfasen, da vi værdsætter at få skabt en hensigtsmæssig relation til barn og familie fra start. Under enhver indkøring hvad enten det er i børnehave eller vuggestue, inddrages de øvrige børn i det omfang, det giver mening, for at de også kan opleve ansvar for at "de nye" skal blive en del af fællesskabet i den nye gruppe.

Sygefravær er indsatsområde i hele Århus Kommune. Da vi i Riisvangens Børnehus har et forholdsvist meget lavt sygefravær, vil vores arbejde mest koncentrere sig om at bevare de "langtidsraske". Ved enhver sygemelding er der opfølgning fra den pædagogiske leder, hvad enten det er en "lille snak" i døråbningen eller en handleplan i forhold til tilbagevenden med evt forandrede vilkår.

Læs mere om vores fokusområder i https://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__docinst259/HS/Dokumenter/Hjemmeside/LUP%202015-2016.pdf