Under uddannelse

 

 

Uddannelsesplan for Børnehuset som praktiksted

 

Institutionen tilbyder sig som praktiksted med det mål at bidrage til uddannelsen af pædagoger.

Vi søger i et samarbejde med pædagogseminarierne at skabe de bedst mulige betingelser for, at de studerende kan tilegne sig sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske og praktiske del.

Gennem indblik i husets pædagogik og gennem vejledning og løbende dialog i praktikperioden forsøger vi at give de studerende mulighed for en lærerig praktik.

Vi tilbyder et stimulerende fagligt miljø med en høj grad af dynamik, engagement, nytænkning og udvikling, hvor den enkelte medarbejder bliver respekteret i et arbejdsteam med forskellige kompetencer afhængig af uddannelse, viden og erfaring.

Vi tilstræber at give hinanden plads, rum og tid, så hver enkelt kan udvikle sig og "blomstre".

 

Mål og krav til studerende i Børnehuset.

At du sætter dig ind i Børnehusets værdigrundlag og forholder dig åbent til at diskutere dette.

At du er i stand til at reflektere over det pædagogiske arbejde – det være sig både i teori og praksis. 

At du er i stand til at reflektere over egen personlig udvikling. 

At du via refleksion kan sætte ord på/formidle/begrunde dine pædagogiske synspunkter – det være sig både mundtligt og skriftligt.

At du tilegner dig faglige kompetencer – ift. børn, forældre og personale.

At du fører studiejournal, så du hele tiden kan reflektere over din/stedets pædagogiske praksis. Det primære er, at du reflekterer over din faglige/personlige udvikling.

 

Selvrefleksion er nøgleordet.

At du primært sætter dagsordenen til vejledningstimerne. Du er hovedpersonen. Det er din uddannelse. 

At du selvstændigt tager initiativ til at få afprøvet dine faglige og personlige kompetencer. 

At du indgår i et aktivt samarbejde/team med såvel børn som personale i dit pædagogiske arbejde. 

At du er tilgængelig, nærværende, medoplevende, engageret, initiativrig i forhold til børn, forældre og personale. 

At du får indblik i forældresamarbejde ved bl.a. at deltage i forældresamtaler, forældremøder og institutionsbestyrelsesmøder. 

At du tager initiativ til faglige drøftelser/diskussioner – tager de "kritiske briller" på samt følger med i og læser relevante artikler og bøger. 

At du opnår en større afklaring af rollerne studerende/medhjælper/pædagog. 

At du tilegner dig nogle grundlæggende holdninger og færdigheder i kommunikation/dialog –herunder:

- Spørge ind

- Lytte

- Gå i dialog med den/de implicerede parter – både ved positiv og negativ kritik. 

At du via diskussion og praksis får en fornemmelse af dine stærke og svage sider, samt hvad og hvordan du skal arbejde videre med din faglige og personlige udvikling. 

At du, mens du er i Børnehuset, øver dig i en eller anden form for skriftlighed, f.eks. referat fra vejledning, iagttagelser el.lign.

 

 

Studiemæssige mål for de forskellige praktikker

1. praktikperiode:

 Øve sig i rollen som pædagog.

 Begyndende selvrefleksion over egen personlig udvikling og pædagogiske praksis.

 Begyndende indsigt i den pædagogiske praksis og samarbejdet med børn, forældre og personale.

 Tilegne sig viden om pædagogiske teori og metode.

 Begyndende viden om egne virkemidler, stærke og svage sider.

 Øve sig i at planlægge, gennemføre og reflektere over pædagogiske processer.

 

2. praktikperiode:

Fordybelse i afgrænsede pædagogiske områder.

 Skabe forbindelse mellem teori og praksis.

 Begyndende bevidsthed om egen faglig og personlig udvikling – herunder kompetencer, identitet og selvforståelse.

 Indgå i samarbejde med Børnehusets personale, forældre, børn og andre samarbejdspartnere.

 Begyndende beherskelse i at arbejde selvstændigt.

 Beherskelse af selvrefleksion.

 

3. praktikperiode:

Integrere teori og praksis.

 Integration og afklaring af egen faglig identitet og personlige/faglige profil.

 Udvikling af overblik og helhed i at planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde.

 Indgå i et dynamisk samspil med husets personale, så tæt på den professionelle pædagogs niveau med hensyn til faglig kompetence, selv-stændighed og ansvar.

 

Mål for praktikvejlederen:

At praktiklederen via faglig og pædagogisk kompetence er støttende, udfordrende og problematiserende. 

At praktikvejlederen har det overordnede ansvar, men i samarbejde og dialog med den studerende, for vejledningstimerne.

At praktikvejlederen er ansvarlig for, at den studerende får løbende evaluering både i dagligdagen og i vejledningstimerne – herunder sikrer sig, at indholdet er forstået. 

At praktikvejlederen sikrer sig, ar den studerende får udarbejdet læringsmål og gennemført disse ud fra princippet om:

- Hvilke mål har den studerende?

- Hvordan vil den studerende nå sine mål?

- Hvornår forventer den studerende at have nået sine mål?

- Hvem kan evt. hjælpe den studerende med at nå målene?