Velkommenbrochure

 

Kære forældre

Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen.

Derfor vil vi gerne med denne brochure præsentere Børnehuset for kommende og interesserede forældre og benytte lejligheden til at invitere til et gensidigt, åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde.

 

Mange venlige hilsner

Solveig Kjærgaard

Leder

 

Hvem er vi

I 1987 valgte Børnehuset på eget initiativ at blive den første integrerede institution i Aarhus Kommune for børn i alderen 0 – 6 år.

Vi valgte at blive en integrerede institution, fordi vi tror på, at det giver os optimale muligheder for at skabe et godt trivsels- og læringsmiljø for dit barn, hvor vi kan følge barnet helt frem til det forlader Børnehuset og er klar til at starte i skole.

Samtidig er det en fordel, at barn og forældre kun skal forholde sig til én daginstitution og undgå et daginstitutionsskift, når barnet fylder 3 år.

 

Vi er bevidste om, at der er store forskelle på børn mellem 0 – 6 år, så derfor har vi inddelt institutionen i to aldersgrupper fordelt på to stuer. På den måde kan der både skabes ro, rum og tid til de små børn, og der kan gives passende udfordringer til de større børn. Indretningen giver os dermed mulighed for at tage hensyn til barnets forudsætninger.

 

Børnene har mulighed for at bevæge sig frit rundt i huset, når de har mod på det, og det er vores erfaring, at det indbyrdes samspil på tværs af aldersgrupper har stor betydning for både de små og store børns udvikling. De profiterer meget af hinandens samvær og er ressourcer for hinanden.

 

Fakta om Børnehuset og Børnehusets åbningstider

46 børn fordelt på 2 basisstuer: Mandag – torsdag: 06:30 – 17:00

Spiren for 0 – 2 år: 14 børn Fredag: 06:00 – 16:30

Solen for 3 – 6 år: 32 børn

 

Hører under Trøjborg Dagtilbud, som består af 6 institutioner.

 

Faste lukkedage:

De tre dage før påske

Dagen før Kristi Himmelfartsdag

Grundlovsdag

Mellem jul og nytår

Uge 29 og 30

 

 

 

Det pædagogiske arbejde.

Vi ønsker, at dit barns daginstitution ikke blot er et passivt opbevarings- eller pasningssted. I Børnehuset er det personalets opgave, i samarbejde med jer forældre, at sørger for dit barns trivsel, læring og udvikling. Vi påtager os gerne opgaven som medansvarlig for dannelsen af børnenes personlige, følelsesmæssige, sociale og kropslige kompetencer.

 

Sammen erobrer vi verden.

Det er vores grundlæggende opfattelse, at barnet som udgangspunkt er et kompetent individ, som er i stand til at udtrykke egne følelser, ønsker og behov. Børn griber selv ud efter verden og fylder sig selv ud med erfaringer og viden, hvis de får tid, plads og mulighed for det. Vi mener derfor, at de bedste betingelser for børnenes læreprocesser skabes af børn og voksne i samspil.

Det er vores hovedansvar at have overblikket over det enkelte barns udvikling, så vi kan give barnets den støtte, det har behov for. Vi skal erobre verden sammen med dem, og sørger for, at de får oplevelser, der pirrer deres nysgerrighed, sanser, fantasi og følelser. Det betyder, at vi nogle gange skal gå forrest, andre gange ved siden af, men også kunne holde os i baggrundet, når barnet udforsker verden på egen hånd.

 

Vi ønsker at skabe et Børnehuset: 

 

Det er vores mål, at Børnehuset forbliver et hus, der skaber nye ideer og visioner, og hvor nytænkning og fleksibilitet florerer.

 

 

Forældresamarbejdet

Det kan være en stor omvæltning for hele familien, når barnet starter i en daginstitution. Børn og forældre skal forholde sig til nye

børn og voksne, og der kan være behov for at skabe en ny rytme i familiens hverdag. For at gøre denne overgang nemmere tilrettelægger vi sammen med jer barnets start i Børnehuset.

I forbindelse med opstarten vil I eksempelvis:

- Modtage et personligt velkomstbrev

- Blive inviteret til et kort "lær hinanden at kende" - møde, hvor I har skrevet en lille biografi i forhold til jeres barn samtidig med at I vil få information om Børnehusets rytme og praktiske oplysninger

Få udleveret værdiggrundlaget, som er nøglen til at forstå vores pædagogiske arbejde

- Få tildelt 2 kontaktpersoner, som har ansvaret for at følge dit barn i opstartsfasen, og som vil sørger for, at I føler jer trygge og godt modtaget.

- Få tilbudt en forældresamtale efter 3 måneder, hvor vi snakker om barnets første tid

 

 

Det mest afgørende, som skete

for os, da vi var børn, var, at

der var kærlige øjne, som så os.

Så os med glæde og varme. Ikke

fordi vi havde de og de gode

egenskaber, men bare fordi, vi var til.

 

Johannes Møllehave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at involvere familien i Børnehuset arrangerer vi bl.a.:

- Forældremøder

- Fælles kaffe/te eftermiddage

- Fællesspisning

- Temaaftener

- Luciafest

- Forældresamtaler med henblik på barnets status og udvikling

 

Forældre er altid velkomne til at opholde sig i Børnehuset og tage aktiv del i hverdagen sammen med egen og andres børn.

 

Forældresamtaler

Vi afholder forældresamtaler for at skabe en dybere dialog mellem forældre og Børnehusets personale. Udgangspunktet for forældresamarbejdet og samtalerne er, at forældrene ved mest om deres børn, mens personalet har en faglig viden om børns generelle udviklingsbehov. Derfor er den fælles dialog og refleksion afgørende for, at der kan skabes en helhed i barnets liv.

 

Bestyrelse og forældreråd

I Trøjborg Dagtilbud, som består af 6 institutioner, er der oprettet en fælles dagtilbudsbestyrelse og et forældreråd i hver institution. Formålet med dagtilbudsbestyrelsen er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for dagtilbuddets daglige virke og på tværs af alle institutioner i dagtilbuddet. Det enkelte medlem af dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer helheden i det samlede tilbud.

Formålet med forældrerådene i de enkelte institutioner er at sikre forældre indflydelse på principperne for institutionens daglige virke. Forældrerådet fungerer derudover som sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.

 

Dit barns hverdag

Børnehusets to stuer:

Spiren for 0 – 2 år

Solen for 3 – 6 år

Der er 14 børn på Spiren

og 32 børn på Solen

Børnehuset består af to stuer med børn i forskellige aldersgrupper. Derfor er hverdagen også forskellig på de to stuer. Dagen starter dog for alle der møder tidligt med morgenmad på Solen. Forældre er også velkomne til at få en kop kaffe eller te, hvis de har tid.

Sidst på dagen samler vi de tilbageværende børn fra de to stuer og afrunder dagen med et hyggeligt og roligt samvær evt. med bøger eller sange.

 

Hverdagen på Spiren

På Spiren prioriterer vi det nære og det trygge. Hverdagen på Spiren skal kendetegnes ved, at barnet er medskaber af sin hverdag, og at der er så få afbrydelser som muligt.

Vi mener, at det er vigtigt, at vi voksne ser, lytter, forstår og støtter Spirebørnenes egne initiativer i deres eget tempo. Vi overlader ikke børnene til sig selv, men støtter dem i det, de gerne selv vil eller kan.

Vores fornemste opgave er at give børnene rum og tid til at undersøge, lade sig inspirere, eksperimentere og give dem mulighed for at lege for sig selv og med hinanden.

Ligeledes er vi med til at udvide deres oplevelser ved f.eks. at arrangere ture ud af huset, lave sanglege, lege med ler og maling. Vi lægger også stor vægt på udelivet og tilstræber, at børnene er ude hver dag, da det giver nogle andre muligheder for fysisk udfoldelse og sansemæssige erfaringer med bl.a. jord, vand, sand osv.

Sidst på formiddagen spiser vi frokost sammen. Frokost er en god mulighed for at støtte børnene i at være selvhjulpne. Børnene inddrages i at hjælpe med at hente rullebord, dække bord og hælde mælk og vand fra kanderne.

Efter frokost leger børnene på stuen eller i hele huset indtil de børn, der har brug for søvn bliver puttet.

Legen er børnenes største kilde til læring, derfor skal vi skabe rammer der appellere til alle deres sanser.

Efterhånden som børnene vågner får de tilbud eftermiddagsmad, som forældrene er ansvarlige for. Derefter leger de, indtil de bliver hentet.

   

 

Hverdagen på Solen

Børnene på Solen har behov for a få oplevelser og udfordringer uden for de vante omgivelser. Derfor bestræber vi os på at tilbyde dem mulighed for at opleve hinanden og verden i et nyt perspektiv. Der er næsten hver formiddag en gruppe børn ude af huset. Vi tager eksempelvis på turer til museer, naturcentre, trampolinhal, skoven eller stranden.

De børn, der bliver tilbage i huset, har mere plads til deres lege og ro til at knytte nye venskaber eller finde på nye lege med andre.

Mellem 11:30 – 12:00 deles børnene i små spisegrupper, så der kan skabes gode rammer for en god spisekultur med nærvær og fordybelse.

Vi tilstræber, at de børn, der ikke har været ude i løbet af formiddagen, kommer ud over middag.

Om eftermiddagen tilbydes børnene et eftermiddagsmåltid, som forældrene er ansvarlige for.

Sidst på dagen leger børnene eller deltager i forskellige aktiviteter.

I løbet af dagen er vi meget opmærksomme på, at motivere børnene til eksempelvis at tage tøj på, rydde op, vaske hænder før måltider og etablere gode relationer til de andre børn, som baserer sig på gensidig respekt.

 

Personalets værdier

Personalet i Børnehuset er kendt for at være kompetente, engagerede og dynamiske personer og for at være på forkant med den pædagogiske udvikling. Vi tror, at dette er et resultat af, at vi har fokus på:

 

1. Værdien af hvad god ledelse betyder

For os er den gode leder teambuilder og kan som en dirigent få et stort orkester til at spille sammen. Det indebærer at kunne tænke i helheder, trække i samme retning og skabe rammer, så personalet kan yde deres bedste. God ledelse er samtidig synlig ledelse, som fremstår som forbillede, og som kan give kvalificeret med- og modspil. Vi tror på, at den enkelte medarbejder skal motiveres, udfordres og støttes positiv ved coaching, spejling og sparring både fagligt og personligt. Vi sætter fokus på at skabe en samtalekultur, hvor vi er hinandens øjne, ører, hjerter og hjerner, da det både giver større indsigt og udsyn. Dialog og refleksion åbner for hinandens stemmer.

 

2. Den enkelte medarbejders personlige kompetencer

I Børnehuset tager vi udgangspunkt i, at alle er forskellige og samarbejder i dagligdagen som ligeværdige kollegaer i et arbejdsteam, hvor vi anvender og udfordrer hinandens forskellige kompetencer, erfaringer og viden. På denne måde skabes et frugtbart arbejdsmiljø, hvor alle tager ejerskab og medansvar, og hvor det syder af energi, glæde og stolthed.

Vi er også bevidste om det værdifulde i at have begge køn ansat, både i forhold til børnenes kønsidentifikation og til den alsidighed, det skaber i personalegruppen.

 

3. Høj faglighed

I Børnehuset er den pædagogiske udvikling og høj faglighed i højsædet. Vi drøfter løbende pædagogiske temaer og emner, så vi kan fastholde vores overordnede mål. For at holde os på forkant med udviklingen inden for pædagogikken sørger vi for at få tilført ny viden og nye færdigheder ved at deltage i kurser, foredrag og studierejser og ved at lade os inspirere af andre faggrupper. Desuden laver vi hver år en individuel statusopgørelse i personalegruppen og evaluerer den pædagogiske indsats i forhold til forældre, børnegruppen og personalet.

 

Traditioner

Hvert år laver vi fælles temaer eller projekter, som samler hele huset. Det kan eksempelvis være cirkus eller skovuge.

Vi fejrer fastelavn med udklædning, tøndeslag, sang og fastelavnsboller.

Til påske markerer vi forårets kommen og pynter med forårsblomster, maler æg og klipper gækkebreve.

Julen fejrer vi på den traditionelle vis. Solens børn får bl.a. besøg af nisserne Tin og Ton, som kommer med børnene hjem, mens Spiren får besøg af Nissefar og Nissemor.

Vi har også igennem mange år haft tradition for at gøre brug af specialister udefra. Det kan f.eks. være musikpædagoger, billedkunstnere, dramapædagoger, naturvejledere eller eventyrfortællere.

De er for os en slags øjenåbnere, som viser en ny måde at arbejde på, så alle både store og små får fælles inspiration, som kan bringes ind i hverdagen.

 

Der er ingen, der siger, det er

let at finde en plads i livet og

ikke kun leve som marionet

men bruge det, man fik givet.

Så livets store mangfoldighed

bliver til en dejlig buket af

blomstrende forskellighed, fra

den enkeltes palet.

 

Solveig Kjærgaard

 

 

 

 

Børnehuset

Herluf Trollesgade 23

8200 Aarhus N

Tlf: 20316397