Målsætning

Løgtengårdens mål og opgaver er beskrevet i vedtægterne for institutionen og er som følger:

 

Institutionen formål er i tæt samarbejde med forældrene at skabe et miljø, der supplerer hjemmets opdragelse og udvikler børnene til åbne og selvstændige mennesker, der har forståelse for og accept af andres forskelligheder.

 

Institutionen skal fremme børnenes kreativitet, give dem mulighed for at udforske de nære omgivelser og naturen, samt deltage i praktiske gøremål.

 

Gennem aktivitet og leg skal børnene tilbydes fysiske udfoldelsesmuligheder under hensynstagen til deres forskellige alders- og udviklingstrin.

 

Institutionen skal medvirke til at give børnene forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

 

Løgtengården må derfor kunne tilbyde børnene tryghed, samt give dem mulighed for oplevelser, der stimulerer deres trang til at udforske omgivelserne således, at deres erfaringsområder udvikles og deres aktivitet fremmes. Denne opgave søges fremmet under hensynstagen til børnenes forskellige alders– og udviklingstrin.

Der må lægges vægt på tætte kontakter mellem det enkelte barn og de voksne.

 

Brugen af leg og frirum, hvor børnene kan dyrke egne initiativer og udfolde sig på egne præmisser er væsentlig. I kombination hermed gennemføres planlagte tilbud og fælles aktiviteter, hvor børnene sammen med de voksne kan engagere sig i kreative og praktiske gøremål, kulturelle udfoldelser og andre fælles udfoldelser, der kan støtte det enkelte barns udvikling og evne til at samarbejde og fungere sammen med andre.

 

Løgtengården må derfor kunne tilbyde spændende, inspirerende og gode fysiske og pædagogiske omgivelser, der giver mulighed for både fysiske udfoldelser, fællesaktiviteter, leg i mindre grupper og muligheden for at være sig selv.

 

Løgtengården må tilbyde en høj grad af omsorg for barnet, både følelsesmæssigt og praktisk, herunder omsorg for barnets sundhedsmæssige og hygiejniske forhold.

 

Løgtengården betragtes som en del af lokalsamfundet og søger at indgå i det lokale liv og samarbejde.

 

Løgtengårdens daglige drift og arbejde skal tilrettelægges med en bevidsthed om beskyttelsen af det omgivende miljø, både lokalt og globalt.

 

Løgtengården skal på naturlig vis integrere børn fra andre lande og kulturer, børn med handicaps og børn med særlige behov i øvrigt.

 

 

 

De voksnes rolle:

Personalet tilrettelægger en pædagogik, hvor barnet støttes i at fordybe sig og udvikle sig selv og udvikle sig gennem fællesskabet med andre.

Vi tilrettelægger aktiviteter for hver aldersgruppe, hvor der kan stilles udfordringer og krav på forskellige niveauer ud fra børnenes nærmeste udviklingszone.

Det er den voksnes opgave at vurdere, hvornår der er brug for at gå foran, ved siden af eller bagved barnet i forskellige læringssituationer.

 

Vi arrangerer ture og skovuger, hvor børnene støttes i at være nysgerrige og bruge både kroppen og hovedet, det skaber glæde at møde forskellige kulturer, miljøer og naturomgivelser. Det er de voksnes opgave at opsøge relevante tilbud.

 

Børnene er sammen med nysgerrige, engagerede voksne og vi er bevidste om at bruge os selv sammen med børnene. Vi er rollemodeller for børnene og skaber rammerne for gode relationer og sjove samt lærerige aktiviteter.

Det er i samarbejde vi udvikles og får et lærende miljø omkring barnet.

 

Vi arbejder projektorienteret med emner, der understøtter de enkelte læringsmål, f.eks. med udeuger, skovuger og uger med andre emner som f.eks. krop og bevægelse.

 

Dagligdagen

I hverdagen møder børnene dagligdagens gøremål som af- og påklædning, spisesituationer, puslesituationer, borddækning, oprydning,disse gøremål er med til at udvikle dem.     

Børnene udfordrer sig selv og hinanden i dagligdagen til at bevæge sig, bruge sproget og tage hensyn til hinanden. Det gælder om at give børnene rum og opbakning til deres egne aktiviteter.

Vi arbejder i små grupper, fordi børnene trives bedst og lærer bedst i overskuelige relationer, hvor der er plads til ro og fordybelse.

Det er gennem dagligdagen, at børnene på deres krop skal mærke, at vi tager vores værdier om troværdighed, respekt og engagement alvorligt. Det er i dagligdagen, at børnene skal mærke omsorg og lære at give omsorg til andre, de skal mærke, at de har medbestemmelse og medansvar.

Der skal først og fremmest gives plads til udvikling gennem leg.

Vores indretning både ude og inde understøtter børnenes mulighed for at lege i små overskuelige grupper.