Lokal udviklingsplan for

Skovslottet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016

Indhold

1 Den lokale udviklingsplan – hvad og hvorfor? 3

1.1 Politiske beslutninger – retningen for hele Børn og Unge 3

1.2 Fælles indsatser i Område Oddervej 4

1.3 Skovslottes indsatsområder 5

2 Vores lokale indsatsområder 8

2.1 Evaluering af den pædagogiske læreplan - tilsynspunkt 8

2.2 Forældresamarbejdet og bestyrelsens arbejde - udviklingspunkt 9

2.3 Kompetenceløft af Skovslottets personale og Inklusion – udviklingspunkt 11

2.4 Sprogvurderinger af alle børn - udviklingspunkt 13

2.5 Hjemmesiden - udviklingspunkt 13

 


 

1Den lokale udviklingsplan – hvad og hvorfor?

Den lokale udviklingsplan (LUP) er en samlet beskrivelse af de særlige indsatsområder, vi som dagtilbud vil arbejde med i 2015-2016. Med LUP’en gives et indblik i, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi vil sikre, at vi når der til.

Rammen for vores lokale udviklingsplan er først og fremmest de udviklings- og tilsynspunkter, som vi ved vores kvalitetssamtale i foråret 2014 har besluttet, at vi vil stille skarpt på. Udviklingsplanen har desuden til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem vores lokale indsatsområder og de overordnede mål og rammer for Oddervej og for Børn og Unge under ét.

1.1Politiske beslutninger – retningen for hele Børn og Unge

Med vedtagelsen af Budget 2015 og Kvalitetsrapporten for 2013 har byrådet besluttet, at Børn og Unge som samlet organisation skal investere i og styrke de tidlige, forebyggende indsatser 0-18 år samtidig med at vi skal effektivisere.

Kvalitetsrapporten for 2013 viser, at de indsatser, Børn og Unge iværksætter i dag, gavner langt hovedparten af de aarhusianske børn og unge – men samtidig, at der fortsat er en mindre gruppe børn og unge, hvis sociale baggrund har væsentlig negativ betydning i forhold til deres chancer senere i livet. Som supplement til Folkeskolereformen og Erhvervsskolereformens fokus på 6-18-årsområdet har byrådet derfor besluttet, at vi skal have et tilsvarende stærkt fokus på 0-6-årsområdet, hvor børnenes forudsætninger for at trives og fastholde en alderssvarende udvikling hele vejen gennem barndommen og ungdomslivet bliver grundlagt.

Hvis alle børn skal have disse forudsætninger, er forældrene helt afgørende - og de forældre, der har brug for det, skal derfor have hjælp til selv at støtte deres barns tidlige udvikling.

Samtidig skal Børn og Unge styrke det tidlige, forebyggende arbejde med en endnu mere målrettet understøttelse af børnenes udvikling af både kognitive, sociale og følelsesmæssige kompetencer. Det indebærer en tidligere og mere systematisk opsporing af de børn, der har brug for hjælp, fælles mål for de 0-6-årige børns udvikling, fokus på alle børns potentialer, samt indsatser, som i højere grad end i dag baseres på viden om og opfølgning på, hvad der virker.

Parallelt her med har byrådet med Budget 2015 besluttet, at Børn og Unge (lige som resten af Aarhus Kommune) hen over 2016-2018 skal finde effektiviseringer for gennemsnitligt 1 pct. om året, hvoraf vi som samlet afdeling kan beholde den halve pct. til geninvestering eller intern omprioritering. Hvis vi på én gang skal indfri disse politiske beslutninger, skal såvel effektiviseringer som geninvesteringer og omprioriteringer vælges med blik for kravet om, at vi samtidig investerer i og styrker de tidlige, forebyggende indsatser.

Samlet set ændrer disse politiske beslutninger ikke ved de overordnede mål, Børn og Unge arbejder efter: Alle børn og unge skal fortsat trives, lære og udvikle sig, have gavn af og gavne det fællesskab, de er en del af. Med andre ord er opgaven fortsat at sikre, at alle børn og unge bliver så dygtige som de kan, at den negative betydning af deres sociale baggrund mindskes, og at de trives undervejs.

Men det kræver, at vi i højere grad prioriterer og målretter de ressourcer, vi har til rådighed, at vi styrker den tidlige opsporing og det forebyggende arbejde, og at vi følger mere systematisk op på, hvad der kommer ud af vores indsatser. Endelig kræver det et tættere tværfagligt samarbejde om kerneopgaven.

1.2Fælles indsatser i Område Oddervej

Ud over vores egne lokale udviklingsambitioner samarbejder vi ligeledes med de øvrige dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud i Område Oddervej på følgende punkter: Indsættes senere.

1.3Skovslottes indsatsområder

I forbindelse med opfølgning på vores kvalitetsrapport for 2013 har vi besluttet, at vi fremover vil sætte et særligt fokus på følgende i vores dagtilbud:

Udviklings- og tilsynspunkter:

Evaluering af den pædagogiske læreplan. Tilsynspunkt

Forældresamarbejdet/bestyrelsens rolle. Udviklingspunkt

Kompetenceløft af Skovslottet og Inklusion. Udviklingspunkt

Sprogvurdering af alle børn. Udviklingspunkt

  • Udviklingspunkt

 

 

          Udviklende deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet

Med ovenstående udviklingspunkter, og de indsatser der knytter sig til disse, vil Skovslottet bidrage til Børn og Unge- afdelingens mål om at styrke en tidlig forebyggende indsats. Det sker blandt andet gennem opbygningen af en lærende kultur i Skovslottet gennem fælles kompetenceudvikling af personalet i et aktionslæringsforløb.

Børnene er nu opdelt i tre aldersopdelte grupper. Der er dagligt organiseret læring i disse og i mindre læringsgrupper, hvor aktiviteter og leg er tilrettelagt i børnenes nærmeste udviklingszone. På andre tidspunkter af dagen leger børnene på tværs af alder, eller der er eksempelvis med et målrettet sigte tilrettelagt en fælles samling, hvor de tre grupper oplever Skovslottes store børnefællesskab.

I opbygning af børnefællesskaberne – både de små og store - er der konsekvent fokus på om alle børn føler sig set, hørt og forstået, og at de har følelsen af at høre til. Der arbejdes systematisk på, at alle børn har udviklende deltagelsesmuligheder i de børnegrupper, de indgår i. Der er påbegyndt et arbejde med yderligere inddragelse af forældrene som medansvarlige for, at Skovslottet har en inkluderende kultur. De medvirker fx med legeaftaler, der inkluderer børn, der befinder sig i en perifer position i gruppen. I de kommende år vil der i endnu højere grad blive satset på forældrenes involvering i børnenes liv i Skovslottet. Vi ved fra forskningen på området, at de gode voksenfællesskaber er forudsætningen for inkluderende og udviklende børnefællesskaber.

          Systematiske indsatser og evalueringer

Vi har påbegyndt et arbejde med at sikre en systematik i forhold til, at de pædagogiske indsatser evalueres, her samles ny viden om hvad der virker. På den baggrund planlægges de nye indsatser i de aldersopdelte grupper, og der udarbejdes handleplaner for enkelte børn med særlige behov. Disse tænkes sammen med planlægningen for børnegrupperne.

I arbejdet med at tilrettelægge særlige indsatser ud fra udvalgte arbejdshypoteser, den konkrete indsats og efterfølgende evaluering, er Skovslottet undervejs med at implementere FRImodellen, som er en systematisering af indsatserne og en dokumentation af disse. Herigennem produceres der ny viden om hvad der virker. Forudsætningen for den ønskede effekt er, at indsatserne sker i et tæt samarbejde med forældrene, som indgår som en afgørende ressource. Målet er, at alle børn udvikler sig optimalt ift. potentialer, og derfor vil der også være et særligt fokus på Skovslottes højt begavede børn og generelt et fokus på alle børnenes særlige talenter.

I systematiseringen af arbejdet med at optimere børnenes læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene, anvendes status- udviklingssamtaler. Vi udvider med materiale for barnet på vej til 4,5 år, så der sker en tættere opfølgning omkring det enkelte barns udvikling. Denne systematik kan bidrage til analysen af hvilke prioriteringer, der skal foretages ift. læreplanstemaerne, hvilke indsatser er aktuelle i forhold til det enkelte barn og børnegruppen. Læringshjulene i SUS-materialet bidrager desuden til vurderingen af effekten af personalets og forældrenes indsatser for at støtte børnenes læring og udvikling. Efteråret SUS-samtaler viser behovet for et særligt fokus på at støtte børnenes robusthed: den sociale og følelsesmæssige udvikling. Der arbejdes med børneinterview det sidste år i børnehaven. De bidrager til at børnenes ”stemmer” inddrages i status- udviklingssamtalen for barnet på vej til 6 år.

Det systematiske kompetenceløft af alle medarbejdere gennem et fælles aktionslæringsforløb er et vigtigt fundament for, at Skovslottet udvikler en lærende kultur, med faglig refleksion, effektivt samarbejde og systematiske indsatser i et tæt samarbejde med forældrene. Der arbejdes ud fra den nyeste neuropsykologiske viden. Der er i forløbet et særligt fokus på at styrke børnenes robusthed gennem et fokus på deres affektive udvikling herunder evne til mentalisering, samt udvikling af børnenes viljestyrede opmærksomhed.

Der gennemføres en ekstern evaluering af Skovslottes ressourceanvendelse, organisering og effekter af de pædagogiske indsatser i november 2015, som vil bidrage til at forankre den lærende kultur og til justering af praksis i 2016.

Januar 2016 drøftes og afklares Skovslottes særlige pædagogiske profil på et fællesmøde for bestyrelsen og personalet, og der sker en inddragelse af forældrene. Herefter påbegyndes arbejdet med Skovslottets hjemmeside.


 

 

2Vores lokale indsatsområder

2.1Evaluering af den pædagogiske læreplan - tilsynspunkt

Mål: Der gennemføres en årlig evaluering af arbejdet med læreplanen, at den er systematisk og ikke kun evaluerer de aktiviteter, der er gennemført, men har sit fokus på evaluering af de opstillede mål og på de effekter der ses af indsatsen.

E: Den ønskede effekt. Ifølge dagtilbudsloven skal der gennemføres en evaluering af den pædagogiske læreplan hvert andet år. Denne præsenteres og drøftes i bestyrelsen med henblik på næste pædagogiske læreplan, som ligeledes skal godkendes af bestyrelsen.

Effekten er:

Y: Planlagt ydelse:

O: Organisering af indsatsen

 

R: Ressourcer

2.2Forældresamarbejdet og bestyrelsens arbejde - udviklingspunkt

E: Effekt

MÅL: Skovslottet har en tydelig profil, som et sted med en omfattende forældreinddragelse omkring børnenes læring og udvikling. En velfungerende bestyrelse der varetager alle de opgaver, der er knyttet til en bestyrelses forpligtigelser og med et særligt fokus på arbejdsgiveransvaret i Skovslottet.

Indikatorer:

 

Y: De planlagte ydelser

O: Organisering af indsatsen

 

R: Ressourcer

 

2.3Kompetenceløft af Skovslottets personale og Inklusion –

          udviklingspunkt

E: Effekt

Mål: Der er en synlig inkluderende pædagogisk praksis, hvor alle børn føler de hører til i børnefællesskabet. Et systematisk arbejde med inddragelse af forældrene ift. børnenes trivsel, læring og udvikling. En tidlig og forebyggende indsats og fokus på børnenes særlige talenter.

Indikatorer:

Y: De planlagte ydelser:

Der er tale om et aktionslæringsprojekt, som er en metode, som sætter udvikling i gang på flere planer samtidig. Den er derfor egnet til udviklingen af en lærende kultur i Skovslottet. Aktionslæring bygger på reflekteret læring over de erfaringer, der gøres i hverdagens praksis. Her inddrages MUS, idet de enkelte medarbejders faglige og personlige mål og øve baner i praksis sammenkobles med denne.

På andet modul blev FRImodellen præsenteret, der er tale om en faglig refleksions- og indsatsmodel, som nu er ved at blive implementeret.

Forløbet er bygget op over 6 moduler – og afsluttes i november måned med en omfattende evaluering, iagttagelser og spørgeskemaer samt interviews. Den indebærer status ift.:

 

Evalueringen forestås af eksterne konsulenter, og der udarbejdes en rapport som afslutning på aktionslæringsprojektet. Rapporten tilgår personale, bestyrelse og områdechef, og denne anvendes som grundlag for en ny kompetenceudviklingsstrategi og plan for de enkelte medarbejdere og personalegruppen. Der gennemføres MUS i november måned, hvor de individuelle kompetenceplaner konkretiseres.  Bestyrelsen behandler desuden punktet i november 2015, som en forberedelse til budget 2016.

O: Organisering

Der henvises til Modulerne i aktionslæringsprojektet. Samt de faglige og personlige faglige, personlige og sociale mål, som de enkelte medarbejder forfølger samt træningen i at samarbejde i en lærende kultur i de tre team og på personalemøderne

Der afvikles MUS i november 2015

Bestyrelsen drøfter kompetence-udviklingsplan på sit møde i november.

Ekstern evaluering ved interviews, iagttagelser, spørgeskema mv.

 

2.4Sprogvurderinger af alle børn - udviklingspunkt

E: Effekt: Der er foretaget sprogvurderinger af alle børn, med positiv deltagelse af forældrene.

Dette arbejde følges systematisk op, idet de pædagoger, der er tilknyttet vuggestuegruppen og mellemgruppen (3- 4årige børn) har ansvaret for sprogvurderingerne.

2.5Hjemmesiden - udviklingspunkt

Mål: At skovslottes hjemmesiden fremstår let tilgængeligt, overskuelig, opdateret og med en god overensstemmelse mellem den konkrete praksis i Skovslottet og den beskrevne profil for institutionen.

Indikatorer:

Y: Ydelse

O: Organisering

R: Ressource

Der anvendes ekstern bistand til instruktion af personalet, hertil afsættes: