Sproglig indsats

Pædagogisk mål

At barnet har lyst til at bruge sproget, og være sproglig aktiv sammen med andre.

At barnet får et stort ordforråd.

At barnet bliver i stand til at indgå i en meningsfyldt dialog.

At barnet stifter bekendtskab med skriftsproget.

At barnet kan begå sig på dansk i samfundet.

At barnet bliver i stand til, at starte i en almindelig børnehaveklasse (får frit skolevalg).

 

Middel

 

Væksthusets sprogpædagogiske praksis baserer sig på et funktionelt sprogsyn og et kommunikativt sprogtilegnelsessyn, hvilket vil sige, at sprogets funktion er vigtigere end dets form, og ad det tilegnes i samvær og kommunikation med andre.

Pædagogiske metoder

Sprog tilegnes og udvikles i trygge og meningsfyldte sammenhænge. Derfor er det vigtigt for os, at sprogtilegnelsen bliver en naturlig og integreret del af det daglige pædagogiske arbejde, og at der tænkes sprog, både i alle pædagogiske aktiviteter og i daglige gøremål og rutiner.

Den pædagogiske praksis skal tilrettelægges så børnene oplever, at det er nødvendigt og meningsfuldt, at anvende det danske sprog.

Børn, lærer ved at gøre, høre, se, mærke og opleve. Derfor foregår mange pædagogiske aktiviteter og ture oftest i mindre grupper. Det sikrer, at det enkelte barn bliver hørt og får mulighed for at komme til orde, og det giver personalet mulighed for, at tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige niveau og formåen.

I hverdagen er personalet bevidste om, at sætte ord på alt, og at anvende billeder, tegninger og andet der kan illustrere det vi taler om, og som barnet måske ikke har sproglige kompetencer til at kunne forstå.

Forforståelse og efterbearbejdelse er vigtige elementer i sprogtilegnelsesprocessen. Også her anvendes materiale der fortæller om hvor vi skal hen og hvad vi skal, og fotos fra turen eller aktiviteten anvendes til støtte for hukommelsen og til at sætte ord på oplevelsen.

Vi anser barnets modersmål som en vigtig ressource i forhold til, at tilegne sig dansk. Når barnet starter i Mågen, placeres det, så vidt muligt, på en stue, der i forvejen har børn med barnets modersmål. Et lille barn, vil opleve store frustrationer, hvis der ikke er børn de kan kommunikere med.

I det omfang det er muligt, har vi ansat to sprogede medarbejdere der taler og forstår børnenes sprog. Det giver børnenes modersmål status, det hjælper børnene med at forbinde det kendte med det nye og ukendte som børnehaven er, og det giver dem mulighed for, at anvende deres modersmål, så længe de endnu ikke mestrer det danske sprog. Mange børn vil hurtigere turde, at give sig i kast med det danske sprog, når der er en voksen, der kan hjælpe dem, hvis det bliver for svært.

 

Dialogisk læsning

Dialogisk læsning er en vigtig del af det sprogpædagogiske arbejde i Væksthuset. Alle børn får læst efter denne metode.

Børnene er delt i mindre aldersopdelte grupper og bøgerne er tilpasset børnenes alder.

 

Hver bog læses tre gange. Første gang læses den i sin helhed. Anden gang læses den i bidder, og der udspiller sig en dialog om indholdet. Tredje gang, tales der om ”gode ord” fra bogen, hvad betyder de, hvad er deres modsætning, Børnene ”læser” på skift en side, og som oftest er der en aktivitet tilknyttet bogens indhold.

I Danmark har de fleste indvandrersprog ikke særlig høj status. Vi anser det for vigtigt, at visse børnene, at deres modersmål og kultur har værdi. Det gør vi ved, at vise interesse for deres sprog, spørge hvad ting hedder på deres modersmål, finde ud af, på hvor mange forskellige sprog vi kan tælle til ti her på stuen og forsøge at lære rim, remser og sange på flere sprog.

 

Læs her mere om sprogstøtte: LINK

 

"Tal sprog frem"  - en video, der kan ses på YouTube på somaali: LINK  eller kurdisk: Link