Værdigrundlag

 

I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi et lokalt værdigrundlag, der udspringer af nedenstående værdier, som er formuleret fælles for Aarhus Kommune. For os betyder værdierne følgende:

 

Troværdighed handler i Lystrup-Elsted Dagtilbud om, at der er overensstemmelse mellem ord og handling, dvs. mellem hvad vi siger, og hvad vi gør. Dette realiserer vi ved at være åbne, systematisk følge op på aftaler, evaluere vores arbejde og i den forbindelse værdsætte og anerkende respons fra børn, forældre og omverdenen i øvrigt.

 

Respekt bygger på anerkendelsen af, at alle mennesker er unikke og har egne subjektive oplevelser. Vi møder derfor børn og voksne med respekt for deres forskellighed, og vi er undersøgende og nysgerrige overfor deres oplevelsesverden og perspektiv. På den måde bidrager vi til og tager ansvar for, at det er muligt at mødes i en gensidig og anerkendende relation. Respekt forudsætter ikke enighed, men vi respekterer altid den enkeltes subjektivitet med henblik på at skabe rammerne for en konstruktiv og ligeværdig kommunikation.

I forbindelse med den konkrete pædagogiske praksis i dagtilbuddet er vi bevidste om, at børn møder initiativer med forskellige forudsætninger og præferencer, som påvirker deres grundlag for læring og udvikling. Her er vi særligt bevidste om at anerkende disse forskelligheder samtidig med, at vi tydeliggør de normer og spilleregler, som er gældende for fællesskabet.

 

Engagement er at involvere sig personligt, fagligt og socialt i alle de relationer, vi indgår i. Børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer, og de voksnes engagement er afgørende for, om det enkelte barn får de rette udfordringer og den rette støtte til deres læreprocesser. I Lystrup-Elsted Dagtilbud er vi således opmærksomme på at forpligte os selv og hinanden på at møde alle – både børn og voksne – med interesse, autenticitet og nærvær. Vi arbejder situationsbestemt og bringer vores engagement ind som en vigtig faktor for børnenes læring og udvikling.

 

Børnesyn
 
I Lystrup-Elsted Dagtilbud ser vi barnets trivsel, læring og udvikling som en helhed, hvor intellekt, følelser, sociale og kropslige færdigheder spiller sammen. Vi er af den opfattelse, at alle børn rummer potentialer, der kan findes frem og styrkes. Med dette afsæt fremhæver vi børnenes potentialer og styrker og bruger dem aktivt, mens vi samtidig har blik for de særlige udfordringer, nogle børn kan have.
 

Barnet har ret til at blive mødt som et individ med unikke følelser og dets egen oplevelse af verden. Vi respekterer således altid den enkeltes perspektiv ved at være undersøgende og nysgerrige, hvor vi er af den opfattelse, at barnet, alene i kraft af sin tilstedeværelse, er værdifuldt.

Børns udvikling er socialt og kulturelt betinget, og børn handler dermed med udgangspunkt i det, de har med sig, men også ud fra de muligheder, de bliver givet i omgivelserne. Ligeledes opfatter vi det enkelte barns fortælling som en del af den fælles historie i det sociale fællesskab, hvor alle børns input tages alvorligt.

At se og forstå børnenes særlige engagementer er at tage del i dem, følge deres ideer, opmuntre eller byde ind og gøre verden større. Børnene har gavn og glæde af voksne rollemodeller, idet de spejler sig i og identificerer sig med os, og vores respons til børnene er derfor vigtig for deres læring og udvikling.

Barnet har ret til og brug for at blive set, hørt og forstået af fællesskabet og til at indgå i det med forskellige former for deltagelse. Vi arbejder for, at alle børn føler sig trygge og inkluderede, og at der opstår en følelse af samhørighed. Barnet har brug for omsorg, tryghed og gode relationer. Barnet har ret til at ytre sig, blive lyttet til og ret til medbestemmelse og pligt til medansvar.

Alle børn har ret til et godt børneliv med venskaber og en hverdag omgivet af tryghedsskabende voksne. Vi møder derfor børnene med anerkendelse og rummelighed, ligesom vi er opmærksomme på de betingelser og den støtte, de har brug for, så de opdager egne og andres styrker.


Læringssyn

Læring forstås i Lystrup-Elsted Dagtilbud som mestring af nye kompetencer, hvor læring foregår i et samspil mellem barnet og dets omgivelser. Barnets eksisterende viden og erfaringer er således afsæt for barnets læring, og vi ser læring som en livslang proces, hvor barnet påvirker og påvirkes af sin omverden.

Børn lærer hele tiden, både i de planlagte og formelle aktiviteter og i det uformelle og spontane. Gennem legen lærer barnet at samarbejde og løse opgaver. Børn er fulde af fantasi og iderigdom, og leg udvikler fantasien. Vi har et særligt fokus på børnenes kropslige udfoldelse og legen som det centrale i forhold til deres trivsel, læring og udvikling. Børnene inddrages i de daglige rutiner og gives mulighed for differentieret læring igennem gentagelser og forudsigelighed i meningsfulde kontekster.

 

Ansvaret for barnets udvikling og læring tilfalder alle voksne i barnets liv. Vi tager udgangspunkt i børnenes forudsætninger, ideer og interesser i det, vi er sammen om. Vi støtter det enkelte barn og grupper af børn ved at udfordre dem i deres nærmeste udviklingszone og ved at være opmærksomme på de særlige potentialer, det enkelte barn har. Vi lader børnene komme til orde, og vi tilrettelægger mulighederne for det. Det er igennem børnenes egen deltagelse, at de lærer, og de skal derfor møde relevante muligheder og stimuli i deres hverdag, for at deres perspektiver og optagethed kan komme i spil.