H-beskrivelse

 

Inklusion og børn med særlige behov

I Lystrup-Elsted Dagtilbud er vi meget bevidste om in- og eksklusionsprocesser og arbejder målrettet med inklusion ved at tilrettelægge vores pædagogiske arbejde, så alle børn kan inkluderes. Det betyder i praksis, at vi behandler børnene forskelligt for at give dem lige muligheder.

 

Følgende konkrete arbejdsgange er kendetegnende for vores arbejde med inklusion:

 

Arbejdsmetoder

Vi arbejder med både store og små fællesskaber og er bevidste om, at nogle børn til tider kan have behov for at deltage i små fællesskaber for at øve sig i at deltage i de større fællesskaber. Vi arbejder bevidst med inkluderende metoder såsom makkerpar, samarbejdsøvelser osv. Ligeledes henter vi metoder fra specialpædagogikken, når de kan medvirke til øget inklusion, såsom piktogrammer, sociale historier mm.

Vigtige venskaber

Vi skal sikre os, at alle børn har mindst én ven. Hvis vi er i tvivl om, hvorvidt et barn deltager i fællesskaber, laver vi iagttagelser.

Fokus på rammerne

Såfremt et barn ikke er inkluderet i et eller flere fællesskaber, kigger vi ikke kun på det enkelte barn, men ser på de mange faktorer, der kan spille ind. Hvordan italesætter medarbejdere, forældre og de andre børn det pågældende barn? Hvilken betydning har vores italesættelse, indretning og aktiviteter for barnets mulighedsbetinger for at blive inkluderet? Således vil vores fokus være på rammerne og relationerne frem for på det enkelte barn.

Handleplan

Når et barn ikke er inkluderet, laver vi en handleplan på inklusion, hvor fokus både er på barnet og på gruppen. I handleplanen afdækkes barnets ressourcer, samt hvilke andre børn barnet kunne indgå i udviklende fællesskaber med. Handleplanen evalueres efter to måneder.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er en vigtig del af inklusionsarbejdet. En gang årligt videndeler vi med forældrene om vores arbejde med inklusion. Her synliggør vi vores arbejdsmetoder og fortæller forældrene om deres betydning og de handlemuligheder, de har for at medvirke til inklusion.

Udsatte børn

Børn med særlige behov og særlig udsathed yder vi en forstærket anerkendende pædagogisk indsats. Denne er baseret på de samme principper, som vi anvender over for alle børn: Vi møder de udsatte børn med udgangspunkt i deres forudsætninger, og vi tilstræber altid en god differentiering i de pædagogiske aktiviteter, således at der er mange muligheder for deltagelse i disse. Vi har en skærpet opmærksomhed på det vigtige samarbejde med forældrene om indsatsen og på det tværfaglige samarbejde med sundhedsplejen, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og skolen.