Pædagogisk hverdagspraksis
Vi har 5 stuer med 12 børn på hver stue. Stuerne er fordelt på to etager, hvilket gør at huset i praksis ikke opleves stort. Udefra set er vi et stort hus, men vores indretning med etager og små rum og opdeling gør, at vi er mange små enheder samlet på en adresse. Det kan ikke beskrives, men opleves. Derfor tager vi også meget gerne imod besøg af nye familier, der er på udkig efter en vuggestueplads til deres barn.

Små rum i et stort hus
Hver stue har tilknyttet flere små rum, som bruges i det daglige både til planlagte aktiviteter, men også i den frie leg.
Personalet er bevidste om at fordele sig efter børnene eller inddele børnene i mindre grupper over hele dagen, så alle har mest mulig ro og nærvær i det læringsmiljø, der omgiver dem.
Grupperne er som oftest inddelt efter alder, men i højere grad tages der højde for barnets individuelle behov og udvikling i gruppeinddelingen.

Vi samles også som stue, især omkring samlingsstunder fra kl. 9-9.30, primært for at give næring til fællesskabet på tværs af alder.
Vi vægter læring på tværs, hvor børnene kan spejle og hjælpe hinanden og på den måde tilegne sig læring om den sociale arena, de skal drage nytte af hele deres liv.   

Vores børn kan samles på legepladsen, hvilket for os anskues som det sted, der er bedst egnet til det store fællesskab på tværs af stuer.  Et fællesskab, der i øvrigt rummer mange nationaliteter, som eksempel kan nævnes familier med spansk, amerikansk, svensk og etnisk oprindelse.

Gode rutiner
Som hus er vi i det daglige styret af faste rutiner og struktur. Det er en ramme, der skal give børnene den forudsigelighed og tryghed der skal til, for at de kan lære og udvikles. På trods af den ramme, planlægger vi altid dagens aktiviteter og tilbud på dagen. Det gør vi af hensyn til det enkelte barns dagsform. For os er det en nødvendighed for at lykkedes med at give børnene et pædagogiske tilbud, der er tilpasset hver enkelt behov den pågældende dag. Hver stue har overordnet set en faglig bevidsthed om hvert enkelt barn der gør, at vi kan iværksætte tiltag, der har til formål at styrke alle læringsparametre for børnene på stuen. 

Vikarer
Som en del af vores praksis prioriterer vi som udgangspunkt intern vikardækning.
Vi har en ekstra pædagogmedhjælper ansat til at dække fravær og andet. Derudover har vi i huset mulighed for at hjælpe hinanden på tværs af stuer og etager, så børnene oplever et kendt ansigt, når deres faste personale har ferie, er på kursus eller er fraværende af andre årsager. Det er kun muligt pga. af vores størrelse og velvillighed i det kollegiale praksisfællesskab, huset rummer.
Bliver vi ekstra ramt af fravær bruger vi vikarer, men det er som oftest de samme og kendte personer af huset.